OP Slovensko: Cieľ 1

9 minút čítanie

Prvou kľúčovou oblasťou v rámci Programu Slovensko je Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa vďaka presadzovaniu inovatívnej a inteligentnej transformácie hospodárstva a regionálnej prepojenosti informačnej a komunikačnej technológie (IKT). Posilnenie prepojení medzi akadémiou a podnikmi a zvýšenie produktivity podnikateľského sektora patrí medzi hlavný cieľ tohto opatrenia.

V rámci cieľa 1 sú vyčlenené tieto opatrenia:

1. Rozvoj a rozšírenie výskumných a inovačných kapacít a využívania pokročilých technológií

 • Podpora spolupráce výskumných inštitúcií a vysokých škôl s podnikmi
 • Podpora budovania ľudských zdrojov vo výskume a vývoji vrátane návratu výskumníkov
 • Podpora budovania a modernizácie centrálnej infraštruktúry pre výskum a vývoj
 • Podpora účasti slovenských subjektov v Európskom výskumnom a inovačnom priestore

Posilní sa tiež budovanie dlhodobých a udržateľných partnerstiev medzi sektormi pre rôzne typy projektov a generovanie nových príležitostí pre ďalšiu spoluprácu. Účelom opatrení na podporu ľudských kapacít je zvrátenie odlivu mozgov a vytváranie podmienok na pritiahnutie perspektívnych mladých výskumníkov i špičkových vedcov zo zahraničia. Pričom sa podporí rozvoj celoživotného vzdelávania v celonárodnom meradle a zvyšovanie kompetencií vedeckej a akademickej komunity. To znamená že dôjde k zvýšeniu vstupov i výstupov vo výskume a inováciách v rámci SR.

Očakáva sa väčšia účasť a aktivita slovenských inštitúcií, výskumníkov, výskumných tímov v rámcových programoch EÚ pre výskum a inovácie, taktiež zvýšenie účasti slovenských subjektov v Horizonte Europe oproti stavu účasti v Horizonte 2020. Pričom toto opatrenie posilní zvýšenie konkurencieschopnosti akademických inštitúcií v prostredí EÚ, zvýšenie kvality univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier, a v neposlednom rade zvýšenie záujmu podnikateľského sektora o spoluprácu s akademickými inštitúciami a vybudovanie pozitívneho vzťahu spoločnosti k výskumu a vývoju.

Podať žiadosť o podporu môžu nielen vedecko-výskumní a vývojoví pracovníci, ale tiež napríklad podnikateľský sektor (vrátane fyzických a právnických osôb oprávnených na podnikanie).

2. Využívanie prínosov digitalizácie pre občanov, podniky, výskumné organizácie a orgány verejnej správy

 • Podpora v oblasti informatizácie a digitálnej transformácie
 • Podpora budovania inteligentných miest a regiónov
V rámci tohto opatrenia je potrebné pre Slovensko vytvoriť podmienky pre postupnú digitálnu transformáciu všetkých odvetví hospodárstva. Pričom bude potrebné zefektívniť ľudskú produktivitu zavádzaním technológií s prvkami umelej inteligencie. Využitie umelej inteligencie môže priniesť zvýšenie konkurencieschopnosti slovenského hospodárstva.
Hlavným cieľom podpory je vybudovanie IKT platformy v rámci miest, ktoré sa zameriavajú na prepojenie mestských informačných systémov a externých senzorov a zariadení potrebných na získavanie a poskytovanie dát s minimálnymi negatívnymi dopadmi na životné prostredie. Skvalitní sa život obyvateľov v oblastiach ako sú doprava a mobilita, zdravie, životné prostredie, energetické a odpadové hospodárstvo a prístup k digitálnym službám mobility a službám verejnej správy prostredníctvom zavádzania inovatívnych riešení a rozvojom inteligentných miest a regiónov. Zlepší sa prístup k verejným službám pre starších a odkázaných obyvateľov, pre osoby v paliatívnej starostlivosti a občanov so zdravotným postihnutím implementáciou inteligentných technológií.

3. Posilnenie udržateľného rastu a konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov (MSP) a tvorby pracovných miest v MSP, a to aj produktívnymi investíciami

 • Podpora malého a stredného podnikania
 • Internacionalizácia malého a stredného podnikania
 • Podpora sieťovania podnikateľských subjektov

O tieto výzvy sa budú môcť uchádzať mikro, malé a stredné podniky.

Hlavným cieľom je zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských MSP a ich rozvoj v rôznych sektoroch hospodárstva. Častejšie využívanie IKT a rozvoj digitálnych zručností prispeje ku značnej konkurencieschopnosti mikro, malých a stredných podnikov, rozvoja inovatívnych podnikov a ich inovačného potenciálu.

Podpora rozvoja zručností záujemcov bude prebiehať formou podpory účasti na prezentačných podujatiach (veľtrhy a výstavy), podpora členstiev v domácich a/alebo zahraničných Inkubátoroch /Akcelerátoroch/ Coworkingoch a vzdelávaco-podnikateľských centrách, podnikateľských misiách/podujatiach a konferenciách. Následne sa zlepší prístup k MSP službám a konkurencieschopnosť MSP na zahraničných veľtrhoch.

Tiež sa očakáva zabezpečenie odborného poradenstva pri zapájaní MSP do komunitárnych programov, podpora využívania elektronického podnikania pre MSP ako aj sieťovanie MSP s veľkými podnikmi.

4. Rozvoj zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie

Nesúlad vysokoškolského vzdelávania s potrebami trhu práce vedie k tomu, že zamestnávatelia majú ťažkosti nájsť zamestnancov s potrebným odborovým zameraním a kvalitou kvalifikácie.

Preto v rámci tohto opatrenia bude dochádzať k:

 • Podpore kvality terciárneho vzdelávania orientovaného na pracovný trh

 • Odbornému a celoživotnému vzdelávaniu v kontexte priemyselnej revolúcie
 • Digitálnym a podnikateľským zručnostiam

O podporu môžu požiadať podniky všetkých veľkostí (mikro, malé a stredné podniky = "MSP", veľké).

Podpora bude cielená na rozvoj zručností zameraných na schopnosť pokryť potreby transformácie priemyslu spojenými s vysokým stupňom automatizácie, digitalizácie a robotizácie výrobných procesov. Toto opatrenie prispeje ku zvýšeniu konkurencieschopnosti a inovačného potenciálu priemyselných odvetví.

Očakáva sa vytváranie spolupráce vysokých škôl s jednotlivými sektormi, modernizácia vzdelávacej infraštruktúry vysokých škôl, zavádzanie a využívanie inovatívnych (digitálne a iné technológie) metód v spôsobe vzdelávania a v neposlednom rade podpora rozvoja vyššieho odborného vzdelávania na základe využitia skúseností dobrej praxe z duálneho vzdelávania. Čo vlastne prispeje k prepojeniu vzdelávania s potrebami trhu práce.

5. Zvyšovanie digitálnej pripojiteľnosti

 • Podpora budovania vysokokapacitných sietí
 • Zabezpečenie a prístup ku komunikačnej infraštruktúre

Pôjde o investície do budovania vysokokapacitných sietí v miestach zlyhania trhu (biele adresy). Intervencie na vybudovanie prístupovej komunikačnej infraštruktúry. Snaha o zabezpečenie prístupu ku komunikačnej infraštruktúre (gigabitové siete) pre občanov, podnikateľov, ako aj inštitúcie verejnej správy.

Do aktivity na zvyšovanie digitálnej pripojiteľnosti sa môžu zapojiť podniky používajúce digitálne služby.

Očakávané výsledky v prípade tohto opatrenia sú:

 • zvýšenie % pripojených adries/domácností s prístupom k širokopásmovému pripojeniu,

 • pripojenie významných socioekonomických partnerov s priorizáciou (zdravotníctvo, vzdelávacie inštitúcie, výskumné a inovačné inštitúcie, mestské oblasti, dopravné uzly, ako aj podniky digitálneho odvetvia) na širokopásmové pripojenie,
 • zvýšenie pokrytia hlavných dopravných koridorov bezdrôtovými technológiami, zvýšenie bezpečnosti infraštruktúry.

S nami Vám neutečú žiadne dôležité novinky