OP Slovensko: Cieľ 4

26 minút čítanie

Štvrtou kľúčovou oblasťou v rámci Programu Slovensko je Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa – vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv, opatrenia v tejto oblasti budú primárne zamerané na podporu zraniteľných a znevýhodnených osôb, ktorými sú dlhodobo nezamestnaní, mladí ľudia vo veku do 29 rokov, starší ako 50 rokov, osoby s nízkou kvalifikáciou, osoby so zdravotným postihnutím, osoby ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením, príslušníci marginalizovaných rómskych komunít (MRK) a migranti.

Spoločným očakávaným výsledkom podporovaných intervencií je scitlivenie spoločnosti. Priorita cieľa Sociálnejšej a inkluzívnejšej Európy – vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv je vyhradená na:

 • Zamestnanosť mladých ľudí
 • Sociálne inovatívne činnosti
 • Podporu najodkázanejších osôb
 • Podporu najodkázanejších osôb
 • Špecifický cieľ mestská mobilita
 • Špecifický cieľ digitálna prepojenosť

Prioritou politiky 4 je predovšetkým:

1. Podpora zamestnanosti

Prioritou tejto aktivity je zameranie sa na najviac znevýhodnené skupiny na trhu práce. V tomto prípade bude vyvíjaná snaha na zvýšenie zamestnanosti obyvateľstva vo veku 20 až 64 rokov do roku 2030.

Súvisiace typy aktivít:

 • Zabezpečovanie individualizovaného a komplexného prístupu k znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie
 • Zabezpečovanie služieb podporovaného zamestnávania
 • Vytváranie udržateľných pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, vrátane individualizovanej podpory pri ich zapracovaní na vytvorenom pracovnom mieste
 • Poskytovanie finančných príspevkov znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie na začatie vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti
 • Poskytovanie finančných príspevkov registrovaným integračným sociálnym podnikom za účelom podpory ohrozených a znevýhodnených osôb pri nadobúdaní a udržaní pracovných návykov
 • Informačné a konzultačné činnosti zamerané na podporu činnosti subjektov sociálnej ekonomiky, vrátane podpory ich vzniku
 • Informačné a konzultačné činnosti zamerané na podporu zamestnávateľov pri identifikovaní udržateľných pracovných príležitostí pre ohrozené, znevýhodnené a neaktívne osoby
 • Profesijné poradenstvo pre uchádzačov o zamestnanie
 • Poskytovanie finančných príspevkov uchádzačom o zamestnanie za účelom nadobúdania/zmeny zručností potrebných pre aktívnu účasť na trhu práce

2. Modernizácia inštitúcií a služieb trhu práce

Podpora v prípade tejto aktivity je predovšetkým zameraná na zlepšenie fungovania trhu práce. V rámci modernizácie inštitúcií a služieb trhu práce sa dôraz bude klásť na vzdelávanie zamestnancov inštitúcií trhu práce, sledovanie trendov a vyhodnocovanie opatrení.

Súvisiace typy aktivít:

 • Informačné a vzdelávacie aktivity pre zamestnancov služieb zamestnanosti zamerané na rozvoj ich kompetencií, na zabezpečovanie individualizovanej podpory špecifických cieľových skupín a podpory zamestnávateľom
 • Vytvorenie a nastavenie účelného a udržateľného systému spolupráce medzi inštitúciami verejných a neverejných služieb zamestnanosti a medzi inštitúciami služieb zamestnanosti a sociálnych služieb
 • Vyhodnocovanie účinnosti služieb zamestnanosti
 • Sledovanie trendov vývoja trhu práce s ohľadom na regionálne rozdiely, vrátane potrieb v oblasti zručností
 • Budovanie kapacít sociálnych partnerov a organizácií občianskej spoločnosti

3. Podpora rodovo vyváženej účasti na trhu práce

Opatrenia v prípade tohto špeciálneho cieľa majú znížiť rozdiel v zamestnanosti žien a mužov aspoň o polovicu oproti roku 2019. Rozdiel v zamestnanosti je stále výrazný u matiek malých detí čo je dôsledkom dlhej rodičovskej dovolenky, ktorú si zriedka berú muži, ako aj nedostatočného uplatňovania pružných pracovných podmienok a obmedzenej cenovej a kapacitnej dostupnosti zariadení starostlivosti o deti (najmä u detí do troch rokov). Realizácia opatrení za účelom zlepšenia cenovej dostupnosti a kvality starostlivosti o deti do troch rokov veku je nutná aj v nadväznosti na zosúlaďovanie rodinného a pracovného života.

Súvisiace typy aktivít:

 • Vytváranie flexibilných foriem práce pre rodičov malých detí a pre osoby, ktoré poskytujú neformálnu pomoc rodinným príslušníkom odkázaným na pomoc inej osoby pri sebaobsluhe
 • Vzdelávacie aktivity a iné odborné činnosti zamerané na podporu zamestnávateľov pri zabezpečovaní nediskriminačných a primeraných podmienok
 • Rozvoj personálnych kapacít v oblasti formalizovanej starostlivosti o deti vo veku do nástupu na povinné predprimárne vzdelávanie
 • Osvetové, informačné a poradenské činnosti zamerané na zmenu spoločenského vnímania postavenia žien v zamestnaní

4. Podpora adaptácie pracovníkov, podnikov a podnikateľov na zmeny

V rámci tohto cieľa budú opatrenia zamerané na zvýšenie flexibility pri zamestnávaní seniorov a na zlepšenie vekového manažmentu na pracoviskách. Väčšie množstvo pracovných príležitostí pre seniorov prispeje k zvýšeniu ich príjmov.

Súvisiace typy aktivít:

 • Vytváranie flexibilných foriem práce pre seniorov s cieľom podporiť ich zotrvanie v platenom zamestnaní
 • Zavádzanie vekového manažmentu, vrátane vytvárania strategických nástrojov a zabezpečovania súvisiacich údajov
 • Posilnenie povedomia o práve na zdravé a prispôsobené pracovné prostredie

5. Zvyšovanie účinnosti a inkluzívnosti trhov práce a prístupu ku kvalitnému zamestnaniu

Prioritou v rámci zvyšovania účinnosti a inkluzívnosti trhov práce bude zvyšovanie dostupnosti služieb starostlivosti o deti do 5 rokov. Investície z fondov budú zamerané na niekoľko oblastí, t. j. do sociálnych podnikov, informačných a komunikačných technológií (ďalej len „IKT“ nástrojov), debarierizácií objektov a výstavbe zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov.

Súvisiace typy aktivít:

 • Investičná a kompenzačná pomoc sociálnym podnikom kombináciou návratnej (finančné nástroje) a nenávratnej pomoci
 • Tvorba moderných a efektívnych informačných a komunikačných technológií (ďalej len „IKT“ nástrojov) na poskytovanie služieb zamestnanosti
 • Debarierizácia objektov, v ktorých sa poskytujú služby zamestnanosti
 • Debarierizácia pracovísk u zamestnávateľov
 • Výstavba, rekonštrukcia a obnova zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov

6. Zvýšenie kvality, inkluzívnosti a účinnosti systémov vzdelávania z hľadiska trhu práce

Zvýšenie kvality vzdelávania. Kvalitné vzdelávanie musí byť zároveň aj inkluzívne. K zvýšeniu vzdelania bude dochádzať prostredníctvom aktivít zameraných na školy, novú kultúru v školách, gramotnosť a zručnosť detí, žiakov a mládeže až po prepojenie vzdelávania s potrebami trhu práce a reakciu vzdelávacieho systému na krízy ako sú: pandémia, vojenský konflikt na Ukrajine.

Súvisiace typy aktivít:

 • Rozvoj profesijných kompetencií, vrátane vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení
 • Pôsobenie špecialistov na pohybové a športové aktivity žiakov
 • Pôsobenie pedagogických lídrov v regionálnych centrách podpory pre učiteľov
 • Odborné vzdelávanie a príprava:

  • Podpora systémov kvality počiatočného odborného vzdelávania a prípravy

  • Podpora realizácie praktického vyučovania žiakov (napr. duálne vzdelávanie, praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa)

 • Zručnosti a gramotnosti:

  • Rozvoj zručností a gramotností

  • Príprava a podpora implementácie kurikulárnej reformy na úrovni stredných škôl

  • Posilnenie odolnosti vzdelávacieho systému a jeho aktérov voči krízam

  • Rozvoj výchovného, kariérového poradenstva a prevencie

7. Podpora rovného prístupu ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu a odbornej príprave

Prioritou v rámci tohto cieľa je zvýšiť dostupnosť, prístupnosť, prijateľnosť a adaptabilitu vzdelávacieho systému, aby bolo vzdelávanie prístupné všetkým bez akejkoľvek diskriminácie a bariér.

Súvisiace typy aktivít:

 • Pôsobenie podporných tímov v školách a školských zariadeniach

 • Podpora programov ranej starostlivosti pre deti v ranom veku
 • Podpora účasti detí na vzdelávaní a to najmä detí od troch rokov
 • Podpora dostupných voľnočasových a záujmových aktivít a celodenného výchovného systému
 • Podpora prístupu ohrozených skupín k vzdelávaniu
 • Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania
 • Poskytovanie komplexnejších poradenských a pomocných služieb na vysokých školách
 • Prevencia a riešenie prejavov sociálno-patologických javov vo vzdelávaní

8. Zlepšenie rovného prístupu k službám v oblasti vzdelávania

Zabezpečenie prístupu znevýhodnených skupín ako sú marginalizované rómske komunity (MRK), zdravotne znevýhodnení, deti a žiaci so špecifickými potrebami k inkluzívnemu a vysokokvalitnému personalizovanému vzdelávaniu sú prioritou tohto cieľa. Pričom je podrobnejšie zameraný na typy aktivít spomenutých nižšie.

Súvisiace typy aktivít:

 • Podpora desegregácie výchovy a vzdelávania

 • Debarierizácia škôl a školských zariadení
 • Materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení
 • Budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších
 • Podpora kvality a dostupnosti poskytovanej starostlivosti v systéme poradenstva a prevencie
 • Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk
  • Aktivitou sa bude podporovať infraštruktúra typu telocvične, plavárne, viacúčelové športové ihriská atletické areály a workoutové zóny.

9. Podpora adaptácie pracovníkov, podnikov a podnikateľov na zmeny

Prioritou tohto cieľa na základe spomenutých aktivít bude vzdelávanie a príprava zamestnanca pre trh práce.

Súvisiace typy aktivít:

 • Poskytovanie finančných príspevkov záujemcom o zamestnanie (osobám na trhu práce) za účelom nadobúdania/zmeny zručností potrebných pre zotrvanie na trhu práce alebo zlepšenie situácie na trhu práce
 • Vzdelávanie organizované zamestnávateľmi pre zamestnancov s cieľom pripraviť ich na zmenené podmienky vykonávania pracovných činností v dôsledku zmeny technologických procesov, automatizácie a robotizácie

10. Podpora celoživotného vzdelávania

Podporovať sa bude posilnenie vzdelávania pre všetkých dospelých, vrátane tých s nízkou úrovňou základných zručností, zvyšovať ich účasť na vzdelávaní, efektívnejšie prepájať vzdelávanie a trh práce.

Súvisiace typy aktivít:

 • Podpora tvorby a zavedenie individuálnych vzdelávacích účtov
 • Vytvorenie uceleného systému celoživotného poradenstva
 • Rozvoj základných zručností (ZZ)
 • Monitorovanie a hodnotenie úrovne kľúčových kompetencií dospelých
 • Rozvoj občianskeho vzdelávania (OV) dospelých
 • Vytvorenie komplexného systému trasovania absolventov škôl
 • Posilnenie spolupráce so sektorovými radami vo vzťahu k anticipácii dopytu po vedomostiach a zručnostiach
 • Podpora profesijných kvalifikácií a mikrocertifikátov
 • Zavedenie inštitútu majstrovskej skúšky a odbornej maturity pre oblasť vzdelávania dospelých
 • Rozvoj nadpodnikových vzdelávacích centier

Na základe čoho sa vytvoria kvalitné podmienky pre získavanie profesijných zručností, zvyšovanie, rozširovanie kvalifikácie v súlade s požiadavkami zamestnávateľov.

11. Zlepšenie prístupu k zamestnaniu a aktivačným opatreniam

Prioritou je ľahšie sa sociálne začleniť a umiestniť na trhu práce v domovskej krajine, vďaka zlepšeniu zručností, vedomostí a skúsenosti.

Súvisiace typy aktivít:

 • Rozvíjanie inovačných ekosystémov a vytváranie nástrojov na podporu sociálnych inovácií v regiónoch
 • Inovatívne projekty v oblasti podpory vstupu znevýhodnených a neaktívnych osôb na trh práce
 • Cezhraničná pracovná a vzdelávacia mobilita pre mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy

12. Podpora rovného prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a odbornej príprave

Prioritou je podporenie vzťahov medzi učiacimi sa, klímu školy/poskytovateľov vzdelávania a podporu duševného a emocionálneho zdravia všetkých.

Súvisiace typy aktivít:

 • Rozvíjanie inovačných ekosystémov a vytváranie nástrojov na podporu sociálnych inovácií v regiónoch
 • Inovatívne projekty v oblasti výchovy a vzdelávania

Podporovať sa budú výchovno-preventívne či osvetové programy s novými didaktickými či metodologickými prístupmi ako aj uplatňovanie aktivizujúcich metód pri vzdelávaní. Zameranie bude smerovať k rozvoju sociálnych a emocionálnych zručností, čím sa zároveň podporí aj psychická pohoda.

13. Podpora integrácie osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením

Nižšie spomenuté aktivity prispejú k naplneniu cieľa v oblasti znižovania počtu osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane detí.

Súvisiace typy aktivít:

 • Vytváranie regionálnych partnerstiev na podporu implementácie Záruky pre mladých
 • Tvorba regionálnych analýz o situácii mladých ľudí
 • Poskytovanie integrovaných informačných a poradenských služieb pre mladých ľudí
 • Tvorba a implementácia informačných a osvetových programov pre zraniteľné skupiny mladých ľudí, vrátane online nástrojov
 • Vytvorenie jednotného vizuálu a využitie / vytvorenie digitálnych nástrojov za účelom podpory informovanosti o implementácii Záruky pre mladých

14. Podpora rovnosti príležitostí, nediskriminácie a zlepšenie zamestnanosti

Zámerom je podporiť ohrozené skupiny osôb, medzi ktoré partia napr. deti s neštandardným vývinom, mladí dospelí po odchode z inštitucionálnej starostlivosti, osoby so zdravotným postihnutím, príslušníci marginalizovaných komunít, obete násilia, či jednorodičovské rodiny.

V rámci tohto špecifického cieľa sa plánuje podpora pre marginalizované rómske komunity.

Súvisiace typy aktivít:

 • Rozvíjanie inovačných ekosystémov a vytváranie nástrojov na podporu sociálnych inovácií v regiónoch
 • Inovatívne projekty v oblasti aktívneho začlenenia

15. Podpora sociálno – ekonomickej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov

Nižšie spomenuté aktivity prispejú k naplneniu cieľa v oblasti inkluzívneho rastu zamestnanosti, a to zvyšovaním zamestnanosti, zručností, vrátane digitálnych.

Súvisiace typy aktivít:

 • Sieťovanie zodpovedných štruktúr na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni
 • Individualizovaná pomoc osobám, ktorým bol udelený azyl alebo poskytnutá doplnková ochrana, a to aj formou finančných príspevkov
 • Implementácia aktivít dobrej praxe v oblasti integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín, vrátane migrantov
 • Poradenská činnosť zameraná na lepšiu integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, vrátane migrantov a ich rodinných príslušníkov
 • Individualizovaná podpora vzdelávania, vrátane jazykových kurzov
 • Dobrovoľnícke programy zamerané na posilnenie porozumenia a spolupatričnosti medzi miestnou spoločnosťou a štátnymi príslušníkmi tretích krajín, vrátane migrantov
 • Informačné, osvetové a vzdelávacie činnosti
 • Integrácia vysokokvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín, vrátane migrantov na trhu práce, efektívna komunikácia s príslušnými úradmi
 • Podpora prevencie obchodovania s ľuďmi (inovatívne nástroje v oblasti prevencie a osvety obchodovania s ľuďmi budú taktiež podporené)

16. Zlepšovanie prístupu ku kvalitným a cenovo dostupným službám v oblasti bývania a zdravotnej starostlivosti

Prioritou bude znižovanie počtu osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane detí prostredníctvom nižšie spomenutých aktivít.

Súvisiace typy aktivít:

 • Vytvorenie dostupnej a funkčnej siete odbornej pomoci deťom, rodičom a (náhradným) rodinám na dobrovoľnej báze
 • Zvyšovanie záujmu o zabezpečovanie náhradných foriem rodinnej starostlivosti o dieťa a predchádzanie zlyhávaniu náhradných rodín
 • Rozširovanie a skvalitňovanie metód práce s dieťaťom umiestneným v zariadení na základe rozhodnutia súdu a jeho rodinou
 • Zlepšovanie prostredia, v ktorom má dieťa možnosť uplatňovať svoje právo byť vypočuté, vrátane vytvárania príležitostí na participáciu detí a mladých dospelých
 • Skvalitňovanie podmienok výkonu profesionálnej náhradnej starostlivosti
 • Zabezpečovanie odbornej pomoci rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom alebo rodičom, vrátane nastavenia pravidiel integrácie a inklúzie týchto detí
 • Zavedenie systému monitorovania a hodnotenia kvality v oblasti náhradnej starostlivosti
 • Vykonávanie komunitnej osvety zdravia najmä pre príslušníkov MRK a znevýhodnené skupiny na podporu zdravia a prevenciu ochorení
 • Zabezpečenie dodatočných personálnych kapacít v dlhodobej starostlivosti o osoby odkázané na pomoc inej osoby
 • Zabezpečenie dostatočných odborných kapacít personálu v zdravotníctve, reflektujúcich požiadavky moderných zdravotníckych povolaní
 • Podpora zdravého životného štýlu a zlepšenie prevencie ochorení
 • Podpora ďalšieho vzdelávania zdravotníckych zamestnancov

17. Podpora sociálno – ekonomického začlenenia znevýhodnených skupín

Cieľom je prispievať k znižovaniu rizika chudoby a sociálneho vylúčenia, vrátane detí. Samosprávy v rámci tejto aktivity majú možnosť čerpať financie na investície. Ide predovšetkým o výstavbu a rekonštrukciu vodovodov, výdajných stojanov, vodných zdrojov, budovanie stokových sietí, budovanie infraštruktúry pre odpadové hospodárstvo, prípadne iné vhodné opatrenia. Pričom sa v rámci aktivity napomôže k zlepšeniu hygienických štandardov a kvality života obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity.

Súvisiace typy aktivít:

 • Občianska a technická infraštruktúra v obciach zapojených do projektu rozvojových tímov
 • Svojpomocná výstavba obydlí a iné zlepšené formy bývania
 • Eekonštrukcia a výstavba vyhovujúcich foriem bývania pre sociálne odkázané skupiny obyvateľstva s dôrazom na marginalizované rómske komunity (ďalej len „MRK“)

18. Zabezpečenie rovného prístupu k zdravotnej starostlivosti

Investície potrebné na rozvoj zdravotnej a sociálnej infraštruktúry v oblasti znižovania rizika chudoby a sociálneho vylúčenia, vrátane detí. Cieľom bude zabezpečiť uspokojovanie potrieb klientov.

Súvisiace typy aktivít:

 • Budovanie, rekonštrukcia a debarierizácia zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPODaSK)
 • Budovanie zariadení SPODaSK na komunitnej úrovni
 • Rozvoj informačných a komunikačných technológií (ďalej len „IKT“) nástrojov na výkon opatrení SPODaSK
 • Dobudovanie/materiálno-technické zabezpečenie a rekonštrukcia zariadení dlhodobej (sociálnej a zdravotnej) a následnej starostlivosti komunitného typu
 • Zabezpečovanie komunitných sociálnych služieb s použitím telekomunikačných technológií
 • Zriaďovanie a/alebo podpora samostatných ambulancií v neatraktívnych regiónoch
 • Doplnenie siete centier integrovanej zdravotnej starostlivosti s cieľom transformácie poskytovania zdravotnej starostlivosti na komunitnej úrovni a poskytovania dostupnej zdravotnej starostlivosti
 • Podpora modernizácie materiálno-technického zabezpečenia najmä ambulancií vybraných špecializácií vrátane materiálno-technického zabezpečenia mobilných služieb dlhodobej zdravotnej starostlivosti
 • Budovanie/zriaďovanie komunitnej psychiatrickej starostlivosti poskytujúcich dlhodobú starostlivosť

19. Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu

Prioritou bude zvyšovanie zamestnanosti hlavne neaktívnych a znevýhodnených skupín, vrátane znižovania rizika chudoby a sociálneho vylúčenia týchto skupín.

Súvisiace typy aktivít:

 • Kultúra a ekonomický rozvoj
 • Kultúra a sociálna inklúzia/sociálne inovácie
 • Kultúra a národnostné menšiny
 • Národné kultúrne pamiatky a pamiatkové objekty

20. Podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komunít

Podpora v prípade tejto aktivity je predovšetkým zameraná na zvyšovanie zamestnanosti, zručností, vrátane digitálnych obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (MRK).

Súvisiace typy aktivít:

 • Zabezpečovanie integrovaného komplexného prístupu so zameraním na zlepšovanie životných podmienok a s dôrazom na charakter potrieb a špecifických problémov lokalít, ktoré sú uvedené v Atlase rómskych komunít 2019
 • Podpora preventívno-informačných programov smerujúcich k zvýšeniu občianskej zodpovednosti a zlepšeniu občianskeho spolunažívania
 • Poskytovanie právnej, konzultačnej a koordinačnej podpory obciam s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“) v procese vysporiadania pozemkov a legalizácie obydlí vrátane jednoduchých pozemkových úprav
 • Aktivizácia rómskych dievčat a žien k ich vyššej účasti vo vzdelávaní, na trhu práce, ako aj v programoch zameraných na lepšie podmienky ich bývania a zdravia
 • Aktivizácia mladých ľudí v MRK s uplatnením inkluzívneho prístupu pre úspešné začlenenie do spoločnosti
 • Inštitucionálna podpora a rozvoj rómskych a pro-rómskych neziskových organizácií v oblasti participácie a účasti na verejných politikách
 • Podpora vzájomného učenia a súdržnosti (opatrenia proti rómskemu rasizmu)
 • Zber a aktualizácia údajov o životných podmienkach v MRK, monitorovanie a vyhodnocovanie účinnosti opatrení v MRK a spracovanie odporúčaní pre miestne, regionálne a národné politiky
 • Budovanie kapacít poskytovaním odbornej pomoci samosprávam
 • Podpora aktivizácie a rozvoja pracovných zručností obyvateľov MRK

Nezamestnanosť pri marginalizovaných rómskych komunitách je oveľa vyššia ako pri väčšinovom obyvateľstve – 46%. Vzhľadom k tomu je potrebné podporovať pracovné zručnosti obyvateľov MRK, rozvíjanie spolupráce so zamestnávateľmi (vrátane súkromného sektora) s cieľom uplatnenia na trhu práce.

21. Riešenie materiálnej deprivácie prostredníctvom potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci

Prostredníctvom poskytovania teplého jedla a bezplatnej materiálnej pomoci (formou potravinových balíčkov a e-voucher) osobám bez prístrešia, odkázaným na zabezpečenie aspoň 1 teplého jedla denne. Nebude skúmaný ich pôvod, pobyt, ani základné identifikačné údaje, prípadne aj pre utečencov.

S nami Vám neutečú žiadne dôležité novinky