OP Slovensko: Cieľ 3

8 minút čítanie

Treťou kľúčovou oblasťou v rámci Programu Slovensko je Prepojenejšia Európa vďaka posilneniu mobility, ktorá je prioritne zameraná na dopravu, pričom je táto priorita vyhradená práve:

 • na zamestnanosť mladých ľudí,
 • na sociálne inovatívne činnosti,
 • na podporu najodkázanejších osôb v rámci špecifického cieľa,
 • na špecifický cieľ mestská mobilita a v neposlednom rade,
 • na špecifický cieľ digitálna prepojenosť.

Budovanie dopravného systému je potrebné vnímať ako faktor prehlbovania ekonomickej integrácie, vytvárania jednotného trhu a konkurencieschopnosti národnej ekonomiky z pohľadu zabezpečenia obslužnosti územia a mobility, udržateľnosti, bezpečnosti, dopadov na životné prostredie a kvalitu života.

Prioritou politiky 3 je predovšetkým:

 • Rozvoj inteligentnej, bezpečnej, udržateľnej a intermodálnej TEN-T odolnej proti zmene klímy
 • Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility

Čo znamená skratka TEN-T?

Transeurópska dopravná sieť (angl. Trans-European Transport Networks) je sieť cestných a železničných koridorov, medzinárodných letísk a vodných ciest. Základným dôvodom jej zriadenia bolo zlepšenie dopravnej infraštruktúry v medzinárodnej sfére. 

1. Rozvoj inteligentnej, bezpečnej, udržateľnej a intermodálnej TEN-T odolnej proti zmene klímy

Predinvestičná a projektová príprava bude oprávnenou aktivitou v rámci tohto špecifického cieľa.

Podpora prostredníctvom finančných nástrojov bude poskytovaná formou kapitálovej, kvázi-kapitálovej, záručnej alebo úverovej podpory oprávnených projektov, záručných schém na realizáciu projektov pre diaľnice a rýchlostné cesty.

Tento špecifický cieľ bude podporovaný troma opatreniami:

A) Odstránenie kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie a rozvoja hlavných železničných tratí a uzlov

Prioritou je modernizácia železničných tratí a kľúčových uzlov zaradených do siete TEN-T. Oprávnenou aktivitou je aj modernizácia a rozvoj kľúčových uzlov na TEN-T.

Súvisiace typy akcií:

 • Modernizácia, resp. renovácia železničných tratí (zlepšovanie vybraných technických parametrov železničnej dopravnej cesty, zvyšovanie kapacity, elektrifikácia tratí) a kľúčových železničných uzlov
 • Modernizácia a výstavba infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozidlového parku železničnej osobnej dopravy pre prevádzku v rámci služieb vo verejnom záujme
 • Implementácia Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS) vrátane staničného a traťového zabezpečovacieho zariadenia
 • Výstavba a modernizácia terminálov prepravy
 • Obnova staničných budov

B) Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic

Prioritou tohto opatrenia je dobudovať chýbajúce úseky diaľnic D1 (prioritne medzi Žilinou a Košicami) a D3 prispieť k zabezpečeniu kvalitného národného diaľkového spojenia, napojenia na susedné štáty, a tým k homogenizácii cestnej infraštruktúry v rámci základnej siete TEN-T.

Súvisiace typy akcií:

 • Výstavba nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest (prioritne základnej siete TEN-T)

C) Zlepšenie kvality služieb poskytovaných na dunajskej a vážskej vodnej ceste

Prioritne budú realizované projekty so zameraním na zabezpečenie celoročnej splavnosti dunajskej vodnej cesty. Zlepšenie splavnosti Dunaja bude mať aj významný dosah na lepšie a efektívnejšie využívanie už existujúcich verejných prístavov.

Súvisiace typy akcií:

 • Zlepšenie splavnosti vodných ciest základnej siete TEN-T
 • Modernizácia a výstavba verejných prístavov v Bratislave a Komárne
 • Rozvoj riečnych informačných služieb vrátane zabezpečenia súvisiacej infraštruktúry

2. Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility

Predinvestičná a projektová príprava bude oprávnenou aktivitou v rámci tohto špecifického cieľa.

Podpora prostredníctvom finančných nástrojov bude poskytovaná formou kapitálovej, kvázi-kapitálovej, záručnej alebo úverovej podpory oprávnených projektov. Podpora prostredníctvom finančných nástrojov bude formou záručných schém pre cesty I. triedy, križovatiek, mostov, atď.

Cieľ bude podporovaný štyrmi opatreniami:

A) Odstránenie kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie a rozvoja železničných tratí a zvýšenie atraktivity a kvality služieb železničnej verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov

Prioritou v rámci tohto opatrenia bude podpora regionálnej železničnej dopravy.

Súvisiace typy akcií:

 • Modernizácia a renovácia regionálnych železničných tratí (zlepšovanie vybraných technických parametrov železničnej dopravnej cesty, zvyšovanie kapacity, elektrifikácia tratí)
 • Obnova mobilných prostriedkov železničnej verejnej osobnej dopravy (VOD)
 • Železničná telematika
 • Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach
 • Rekonštrukcia staničných budov

B) Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility prostredníctvom modernizácie a výstavby ciest I. triedy

Prioritne bude podporená výstavba obchvatov miest a obcí, prestavba križovatiek, rekonštrukcia mostov a odstraňovanie kritických nehodových lokalít (KNL) na infraštruktúre.

Súvisiace typy akcií:

 • výstavba a modernizácia ciest I. triedy

C) Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility prostredníctvom modernizácie a výstavby ciest II. a III. triedy

Podpora bude realizovaná v oblastiach ako rekonštrukcia, modernizácia a výstavba ciest II. a III. triedy, prestavba križovatiek, budovanie obchvatov miest a obcí a rekonštrukcia mostov.

Súvisiace typy akcií:

 • Výstavba a modernizácia ciest II. a III. triedy

D) Miestne komunikácie

Smerovanie podpory bude prioritne zamerané na ich rekonštrukciu a modernizáciu, s prihliadnutím na kvalitu komunikácie, jej mostných objektov a súčastí, ako aj na bezpečnosť pešej a cyklistickej dopravy.

Súvisiace typy akcií:

 • Výstavba a modernizácia miestnych komunikácií

S nami Vám neutečú žiadne dôležité novinky