OP Slovensko: Cieľ 5

9 minút čítanie

Piatou kľúčovou oblasťou v rámci Programu Slovensko je Európa bližšie k občanom – udržateľný a integrovaný rozvoj mestských, vidieckych a pobrežných oblastí prostredníctvom miestnych iniciatív, ktorá pre budúce programové obdobie má relatívne široké zameranie, a to posilniť integrovaný sociálny, hospodársky a environmentálny rozvoj na regionálnej a miestnej úrovni.

Opatrenia v tejto oblasti budú primárne zamerané na:

 • Zamestnanosť mladých ľudí
 • Sociálne inovatívne činnosti
 • Podporu najodkázanejších osôb
 • Špecifický cieľ mestská mobilita
 • Špecifický cieľ digitálna prepojenosť
Prioritou politiky 5 je podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach.

Tento špecifický cieľ bude podporovaný týmito opatreniami: 

1. Investície do rozvoja administratívnych a analyticko-strategických kapacít miestnych a regionálnych samospráv a mimovládnych neziskových organizácií

Opatrenie bude prioritne zamerané na zvýšenie počtu, rozvoja schopností a zlepšenia technického vybavenia, personálnych kapacít územných samospráv vrátane kapacít verejno-súkromných partnerstiev a subregionálnej úrovne a v komunite pôsobiacich mimovládnych neziskových organizácií alebo v komunite pôsobiacich partnerov.

Súvisiace typy aktivít:

 • Analyticko-strategické činnosti, tvorby, implementácie, hodnotenia a monitorovania plánovacích dokumentov
 • Celoživotné vzdelávanie pracovníkov na všetkých úrovniach verejnej správy potrebnými zručnosťami, rozvoja kompetencií v oblasti projektového manažmentu a ich adekvátne ohodnotenie
 • Tvorba a implementácia politík na základe dát a hodnotenia dopadov miestnych a regionálnych politík
 • Hodnotenie kvality poskytovania a dostupnosti verejných služieb, implementácia prístupov k tvorbe politík na základe princípov otvoreného vládnutia na miestnej a regionálnej úrovni
 • Zriadenie centier zdieľaných služieb v pilotných okresoch prostredníctvom národného projektu

2. Investície zvyšujúce kvalitu verejných politík a odolnosť demokracie

Opatrenie prispeje k vytváraniu podmienok pre rozvoj funkčných, udržateľných komunít, ktoré sa aktívne podieľajú na rozvoji regiónov, k podpore aktívneho občianstva, mládežníckych organizácií a komunitných aktivít a rozvoju spolupráce (podpory participácie sektorových, medzisektorových a medzinárodných partnerstiev pri tvorbe, implementácii a hodnotení verejných politík, pri strategickom plánovaní a pri príprave a realizácii projektov na regionálnej a miestnej úrovni).

3. Investície do bezpečného fyzického prostredia obcí, miest a regiónov

Bude mať za cieľ prispieť prostredníctvom budovania infraštruktúry a zabezpečenia verejného poriadku, ochrany zdravia a majetku v komunitách obcí a regiónov k:

 • prevencii kriminality (napr. prostredníctvom kamerových systémov, inštalácie nových svetelných bodov verejného osvetlenia, príp. ich rekonštrukciou v rizikových lokalitách, atď.);
 • zabezpečeniu promptného prístupu k poradenstvu a pomoci pre obete trestných činov;
 • dobrovoľníckej práci s rizikovými skupinami populácie;
 • analyticko-strategickým činnostiam, tvorbe, implementácii, hodnoteniu a monitorovaniu strategických dokumentov v oblasti bezpečnosti a predchádzania vzniku, prehlbovania sociálno-patologických javov;
 • zvyšovaniu schopnosti regionálnej a miestnej samosprávy predchádzať ku ďalšej polarizácii a nárastu extrémizmu a reagovať na prejavujúce sa nebezpečné sociálno-patologické javy.

4. Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku

Tento bod má za cieľ prispieť k budovaniu infraštruktúry na podporu zdravého životného štýlu a aktívneho trávenia voľného času.

Súvisiace typy aktivít:

 • Rekonštrukcia a výstavba ihrísk, viacúčelových športových areálov a športových a telovýchovných objektov
 • Rekonštrukcia a výstavba športovej infraštruktúry a rekreačných cyklotrás (spôsobom oddychových miest, cyklistických stojanov, značenia, nabíjacích staníc a pod.) slúžiacej pre širokú verejnosť
 • Rekonštrukcia a tvorba športovo oddychových zón
 • Obnova regionálnej športovej infraštruktúry a rekreačných cyklotrás s cieľom aktívneho trávenia voľného času vrátane tvorby architektonických štúdií
 • Propagácia zdravého životného štýlu
 • Monitorovanie využitia regionálnej infraštruktúry
 • Prepojenie regionálnych aktív cestovného ruchu na existujúce alebo pripravované cykloturistické trasy

5. Investície do kultúrneho a prírodného dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch

Prioritou bude zvyšovanie kvality života v regiónoch prostredníctvom podpory zachovania, ochrany udržateľného rozvoja potenciálu kultúrnych, prírodných a iných aktív regiónov.

Súvisiace typy aktivít:

 • Inovácie, zlepšenie kvality a dostupnosti informácií pre návštevníkov v kultúrnom a prírodnom cestovnom ruchu a ich propagácia
 • Obnova národných kultúrnych pamiatok, pamiatkových objektov, existujúcich kultúrnych inštitúcií a zariadení, pamäťových a fondových inštitúcií, expozícií a zbierok knižničného fondu a depozitárov ostatnej kultúrnej infraštruktúry, vrátane sakrálnych objektov
 • Zvýšenie interaktivity a digitalizácie expozícií kultúrnych a prírodných aktív cestovného ruchu
 • Rozvoj kultúrnych mestských a vidieckych oblastí cez moderné typy múzeí – múzeá v prírode, in situ múzeá, tematické múzea (napr. múzeum obetí komunizmu)
 • Rekonštrukcia, budovanie a rozvoj lokalít pre stretávanie a rozvoj lokálnych komunít vrátane marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“) a národnostných menšín (komunitné kultúrne body a rezidenčné centrá, divadlá, koncertné sály, knižnice, kultúrne domy, hudobné kluby, amfiteátre, a pod.)
 • Obnova a budovanie infraštruktúry v okolí národných kultúrnych pamiatok, pamäťových a fondových inštitúcií a ostatnej kultúrnej infraštruktúry, zázemia pre udržateľný rozvoj prírodných lokalít (napr. okolia vodných plôch a tokov určených na rekreačné účely ako camping, caravanning, splavovanie a pod.), kúpeľníctva s cieľom vytvoriť podmienky na trávenie voľného času
 • Modernizácia technickej infraštruktúry kultúrnych zariadení v zriaďovanej a nezriaďovanej kultúre (napr. svetelná a zvuková technika, vzduchotechnika, digitalizácia, modernizácia interiérov, modernizácia a digitalizácia výstavných a expozičných priestorov)

6. Európske hlavné mesto kultúry 2026

Posledné opatrenie bude zamerané nato, aby obyvatelia a turisti vo väčšej miere využívali národné kultúrne pamiatky, vrátane kultúrnych a prírodných pamiatok zaradených v Zozname svetového dedičstva UNESCO pre kultúrne a voľnočasové aktivity prostredníctvom opatrenia Európske hlavné mesto kultúry 2026.

S nami Vám neutečú žiadne dôležité novinky