OP Slovensko: Cieľ 2

17 minút čítanie

Druhou kľúčovou oblasťou v rámci Programu Slovensko je Ekologickejšia Európa, nízkouhlíková Európa, ktorá je zameraná na komplexný prístup k adaptácii na zmenu klímy, udržateľné využívanie zdrojov a zvýšenie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny.

Prioritou politiky 2 je predovšetkým prechod z ekologickejšieho, nízkouhlíkového hospodárstva na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka a odolnú Európu, prostredníctvom čistej a spravodlivej energetickej transformácie, zelených a modrých investícií, obehového hospodárstva, zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na ňu, predchádzania rizikám a ich riadenia a udržateľnej mestskej mobility.

V oblasti nízkouhlíkového hospodárstva pri využívaní energie bude podpora cielená do týchto špecifických cieľov:

 1. Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov
 2. Podpora energie z obnoviteľných zdrojov
 3. Vývoj inteligentných energetických systémov, sietí a uskladnenia mimo transeurópskej energetickej siete (TEN-E)
 4. Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof, ako aj odolnosti, a to s prihliadnutím na ekosystémové prístupy
 5. Podpora prístupu k vode a udržateľného vodného hospodárstva
 6. Podpora prechodu na obehové hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje
 7. Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia
 8. Podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility ako súčasti prechodu na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka

1. Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov

V rámci tohto opatrenia bude pomoc smerovaná na prechod k klimatickej neutralite a znižovaniu energetickej náročnosti podnikov, najmä malých a stredných podnikov (MSP), prostredníctvom:

A) Podpory opatrení energetickej efektívnosti v podnikoch

O podporu môžu požiadať najmä malé a stredné podniky (MSP) na činnosti vyplývajúce z energetických auditov, napr.:

 • Zatepľovanie budov určených na podnikanie
 • Zlepšovanie účinnosti existujúcich
 • Resp. náhrada za nové účinnejšie zariadenia na výrobu elektriny/tepla/chladu v podnikoch
 • Zavádzanie systémov merania a riadenia, vrátane SMART riešení
 • Zvyšovanie účinnosti distribúcie energie a pod.

B) Znižovanie energetickej náročnosti budov

Bude sa podporovať nákladovo efektívna hĺbková obnova verejných aj bytových budov, v niektorých prípadoch vrátane inštalácie obnoviteľných zdrojov energie (OZE):

 • Podpory zlepšovania energetickej hospodárnosti a obnovy bytových budov (bytové domy)
 • Podpory zlepšovania energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

C) Podpora rozvoja regionálnej a lokálnej energetiky

Zavádzanie systematického prístupu k riadeniu a využívaniu energie na úrovni štátu a regiónov je kľúčovým nástrojom na dosiahnutie efektívneho energetického plánovania a systematickej podpory opatrení v oblasti úspor energie a zvyšovania podielu obnoviteľných zdrojov energie (OZE) s cieľom optimalizácie energetickej potreby a spotreby v regiónoch.

Cieľ sa bude realizovať prostredníctvom vytvorenia a prevádzky tzv.:

 • Krajských energetických centier (vrátane koordinačných, monitorovacích, analytických a metodických úloh) a
 • Regionálnych centier udržateľnej energetiky (plánovanie a koordinácia dekarbonizačného procesu v regiónoch a podpora pri implementácii, vrátane identifikácie kľúčových investičných aktivít a projektov).

D) Podpora efektívneho zavádzania alternatívnych pohonov v podnikoch

Pomoc smerovaná na podporu zvyšovania energetickej efektívnosti prostredníctvom podpory budovania neverejnej infraštruktúry pre alternatívne palivá. O podporu môžu požiadať podniky všetkých veľkostí.

Vyššie uvedené opatrenia sa primárne zamerajú na podporu plnenia cieľov EÚ do roku 2030 a strategických cieľov prechodu EÚ na klimatickú neutralitu do roku 2050. Ich plnenie sa bude zabezpečovať najmä prostredníctvom opatrení energetickej efektívnosti s cieľom prispieť k zníženiu konečnej energetickej spotreby.

2. Podpora energie z obnoviteľných zdrojov

Podpora energie z obnoviteľných zdrojov bude napĺňaná prostredníctvom nasledujúcich opatrení:

 • Podpora využívania OZE v podnikoch na báze aktívnych odberateľov elektriny, samospotrebiteľov energie z OZE a komunít vyrábajúcich energie z OZE
 • Podpora využívania OZE v systémoch zásobovania energiou
 • Podpora využívania OZE v domácnostiach (inovácia projektu "Zelená domácnostiam")
 • Podpora vyhľadávania a prieskumu zdrojov geotermálnej energie za účelom ich sprístupnenia na energetické účely

A) Podpora využívania OZE v podnikoch

Predmetom podpory budú zariadenia využívajúce veternú, slnečnú a geotermálnu energiu, energiu z okolia, skládkový plyn, plyn z čističiek odpadových vôd, bioplyn a biomasu.

V rámci tohto opatrenia sa pomoc zameria na zvýšenie využívania OZE v MSP a vo veľkých podnikoch.

B) Podpora využívania OZE v systémoch zásobovania energiou

Opatrenia na systémoch CZT prinesú zvýšenie podielu OZE vo vykurovaní a chladení, zároveň majú potenciál prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov ako aj znečisťujúcich látok do ovzdušia. O podporu môžu požiadať podniky všetkých veľkostí.

C) Podpora využívania OZE v domácnostiach

Podpora opatrení na využívanie OZE v domácnostiach bude realizovaná prostredníctvom nasledujúcich aktivít:

 • Podpora inštalácie zariadení na využívanie OZE na výrobu tepla/chladu
 • Podpora inštalácie zariadení na využívanie OZE na výrobu elektriny
 • Podpora akumulácie energie z OZE a systémov monitorovania, optimalizácie a riadenia spotreby energie s cieľom optimalizácie výroby a využitia energie z OZE

Plánuje sa podpora zariadení, využívajúcich veternú a slnečnú energiu, energiu z okolia (tepelné čerpadlá) a biomasu.

D) Podpora vyhľadávania a prieskumu zdrojov geotermálnej energie

Účelom opatrenia je vytvorenie vhodných podmienok pre využívanie geotermálnej energie za účelom ich sprístupnenia na energetické účely. O podporu môžu požiadať podniky všetkých veľkostí.

Podporované budú nasledujúce aktivity: 

 • vyhľadávanie, prieskum a overovania zdrojov geotermálnej energie využiteľných pre energetické účely vrátane využitia v tepelných čerpadlách (štúdie, geofyzikálne prieskumy, prieskumné vrty, reinjektážne vrty, hydrodynamické skúšky, záverečné správy a ďalšie geologické práce)

3. Vývoj inteligentných energetických systémov, sietí a uskladnenia mimo transeurópskej energetickej siete (TEN-E)

V rámci tejto činnosti môžu žiadať podniky všetkých veľkostí.Podpora pre zariadenia na distribúciu a skladovanie energie, vrátane systémov monitorovania, optimalizácie a riadenia spotreby energie prispeje k zvýšeniu efektívnosti zariadení na využívanie energie, ako aj možností pre inštaláciu nových zariadení na využívanie OZE.

4. Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof

Predinvestičná a projektová príprava bude oprávnenou aktivitou v rámci tohto špecifického cieľa.

Plánujú sa nasledujúce aktivity:

 • Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a /alebo ochranu pred povodňami

 • Adaptácia na zmenu klímy v obciach a mestách

 • Hydrogeologický prieskum zameraný na overenie možností využívania podzemnej vody v oblastiach ohrozených jej deficitom

 • Podpora prevencie a manažmentu zosuvných rizík súvisiacich s nadmernou zrážkovou činnosťou

 • Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok

 • Vytváranie koncepčných východísk pre realizáciu adaptačných opatrení na národnej, regionálnej a miestnej úrovni

 • Podpora prevencie a manažmentu rizík vyplývajúcich z porušovania legislatívnych predpisov v životnom prostredí

 • Identifikácia vývoja rizík, určenie spôsobov prevencie, zavádzanie postupov a opatrení na pripravenosť a reakciu na katastrofy spôsobené zmenou klímy

 • Posilnenie a modernizácia intervenčných kapacít a infraštruktúry na zvládanie katastrof

 • Budovanie a modernizácia systémov včasného varovania a vyrozumievania

5. Podpora prístupu k vode a udržateľného vodného hospodárstva

Plánujú sa nasledujúce aktivity:

 • Výstavba stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ
 • Podpora infraštruktúry v oblasti nakladania s odpadovými vodami v aglomeráciách do 2 000 EO so zameraním najmä na územia prioritné z environmentálneho hľadiska mimo dobiehajúcich regiónov
 • Podpora infraštruktúry v oblasti nakladania s odpadovými vodami v aglomeráciách do 2 000 EO v dobiehajúcich regiónoch
 • Výstavba verejných vodovodov v obciach nad 2000 obyvateľov
 • Výstavba verejných vodovodných sietí v obciach do 2 000 obyvateľov za podmienky súbežnej výstavby alebo existencie infraštruktúry na nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami mimo dobiehajúcich regiónov
 • Zabezpečenie prístupu k pitnej vode a nakladania s komunálnymi odpadovými vodami v obciach do 2 000 EO v dobiehajúcich regiónoch
 • Výstavba, intenzifikácia alebo modernizácia úpravní vôd
 • Obnova verejnej stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO
 • Obnova verejných vodovodov v obciach nad 2000 obyvateľov
 • Komplexné a spoľahlivé monitorovanie a hodnotenie stavu povrchových a podzemných vôd
 • Podpora (optimalizácia) spracovania dát a informovanosti pre efektívnejšiu vodnú politiku SR

Príspevok na realizáciu individuálnych systémov a iných primeraných systémov čistenia a odvádzania komunálnych odpadových vôd (ďalej aj „IPS“) bude poskytovaný formou grantovej schémy domácnostiam, a môže byť poskytnutý aj obciam. Podpora bude zameraná aj na obce s prítomnosťou MRK (Atlas rómskych komunít), v ktorých obyvatelia nemajú prístup k pitnej vode.

6. Podpora prechodu na obehové hospodárstvo

 • Podpora vybraných aktivít v oblasti predchádzania vzniku odpadov
 • Podpora zberu a dobudovania, intenzifikácie a rozšírenia systémov triedeného zberu komunálnych odpadov
 • Podpora prípravy odpadov na opätovné použitie, recyklácie odpadov vrátane anaeróbneho a aeróbneho spracovania biologicky rozložiteľných odpadov
 • Podpora zvyšovania environmentálneho povedomia a informovanosti spotrebiteľa a širokej verejnosti o obehovom hospodárstve a podpora koncepčných činností v oblasti obehového hospodárstva
 • Podpora elektronického zberu dát v oblasti odpadového hospodárstva

7. Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem znečistenia

 • Vypracovanie a realizácia schválených dokumentov manažmentu osobitne chránených častí prírody a krajiny
 • Mapovanie a monitoring biotopov a druhov a monitoring cieľov ochrany prírody a biodiverzity
 • Podpora biologickej a krajinnej diverzity a kvality ekosystémových služieb prostredníctvom udržovania a budovania zelenej a modrej infraštruktúry a prevencie a manažmentu inváznych nepôvodných druhov
 • Podpora budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách
 • Zabezpečenie kontinuity vodných tokov a ich revitalizácie za účelom podpory biodiverzity
 • Podpora environmentálnych centier za účelom zvyšovania environmentálneho povedomia
 • Zabezpečenie prieskumu, sanácie a monitorovania environmentálnych záťaží
 • Technické, technologické a ekonomické opatrenia na zníženie emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia z veľkých a stredných stacionárnych zdrojov
 • Zníženie emisií látok znečisťujúcich ovzdušie prostredníctvom náhrady kotlov na tuhé palivá v domácnostiach za vykurovacie zariadenia, bezemisné z hľadiska produkcie prachových častíc vrátane informačných aktivít zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia
 • Zlepšovanie systému monitorovania kvality ovzdušia na národnej, lokálnej/ regionálnej úrovni, monitorovania vplyvu znečistenia ovzdušia na ekosystémy, riadenia kvality ovzdušia, vrátane vybudovania nového informačného systému o emisiách
 • Eliminácia fragmentácie krajiny rozrastania zastavaných plôch prostredníctvom revitalizácie zanedbaných a nevyužívaných území v intravilánoch sídiel

8. Podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility ako súčasti prechodu na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka

Bude realizovaná prostredníctvom nasledujúcich opatrení:

A) Rozvoj verejnej dopravy

 • Výstavba a modernizácia tratí dráhovej MHD vrátane prvkov preferencie
 • Obnova a modernizácia mobilných prostriedkov dráhovej MHD a vozidiel zabezpečujúcich MHD a prímestskú dopravu (autobusy na alternatívny pohon vrátane súvisiacej plniacej a nabíjacej infraštruktúry)
 • Výstavba a modernizácia infraštruktúry pre verejnú osobnú dopravu (ďalej ako "VOD") - napr. prestupných terminálov, zastávok a záchytných parkovísk, zavádzanie opatrení preferencie VOD
 • Vybudovanie a modernizácia technickej základne na správu vozidiel MHD
 • Zabezpečenie tarifných, informačných a dispečerských systémov

Slovensko v rámci tohto opatrenia plánuje alokovať prostriedky len pre vybrané segmenty VOD.

B) Podpora cyklodopravy

 • Podpora cyklistickej a inej nemotorovej dopravy
 • Zvyšovanie povedomia o cyklodoprave, kampane na informovanie verejnosti o prínosoch cyklodopravy

C) Udržateľná mobilita BSK

 • Výstavba a modernizácia tratí dráhovej MHD vrátane prvkov preferencie
 • Výstavba a modernizácia napájacej infraštruktúry (meniarne, káblové vedenia a pod.)
 • Obnova a modernizácia mobilných prostriedkov dráhovej MHD a vozidiel zabezpečujúcich MHD a prímestskú dopravu (autobusy na alternatívny pohon vrátane plniacej a nabíjacej infraštruktúry)
 • Výstavba a modernizácia infraštruktúry VOD (napr. prestupných terminálov, zastávok a záchytných parkovísk, zavádzanie opatrení preferencie VOD)
 • Vybudovanie a modernizácia technickej základne na správu vozidiel MHD
 • Zabezpečenie tarifných, informačných a dispečerských systémov

S nami Vám neutečú žiadne dôležité novinky