Zásady so spracovaním osobných údajov

Registráciou na webových stránkach https://www.grantex.sk/ týmto

Súhlasím s poskytnutím svojich osobných údajov uvedených vo formulári a udeľujem slobodne, dobrovoľne a vážne spoločnosti GRANTEX dotácie s.r.o., so sidlom: Kopčianska 10, 851 01, Bratislava – mestská časť Petržalka(ďalej ako „GRANTEX“) v súlade s príslušnými ustanoveniami v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, obecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“), výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktorými sú predovšetkým meno, priezvisko, kontaktné údaje (telefónne číslo a e-mail).

Ďalej zároveň súhlasím, aby GRANTEX použila moju poskytnutú e-mailovú adresu za účelom šírenia obchodných informácií elektronickými prostriedkami.

Súhlas udeľujem na dobu 10 rokov a beriem na vedomie, že ho môžem kedykoľvek písomne odvolať. Osobné údaje budú uložené po dobu, na ktorú je súhlas udelený, pokiaľ nedôjde k jeho odvolaniu ešte pred uplynutím tejto doby. Zároveň prehlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú presné a pravdivé.

Poučenie o právach:

Beriem na vedomie, že mám právo v súlade s čl. 15 Nariadenia GDPR získať potvrdenie, či a aké osobné údaje sú spracovávané spoločnosťou GRANTEX a získať prístup k týmto osobným údajom vrátane informácií o účele spracovania, kategórií predmetných osobných údajov, príjemcoch, plánovanej dobe uloženia osobných údajov, existencii práva požadovať výmaz alebo opravu osobných údajov, o práve podať sťažnosť na dozornom úrade, o zdrojoch osobných údajov, pokiaľ neboli získané od subjektu údajov a o skutočnosti, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

Ďalej mám právo na opravu spracovaných osobných údajov, pokiaľ vyjde najavo, že osobné údaje sú nepresné. V prípade zistenia neúplnosti spracovaných osobných údajov mám právo na ich doplnenie.

Beriem ďalej na vedomie, že mám právo kedykoľvek odvolať tento udelený súhlas, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu info@grantex.sk alebo zaslaním na adresu sídla spoločnosti GRANTEX.

Ako subjekt údajov mám ďalej právo na výmaz mojich osobných údajov („právo byť zabudnutý“). Spoločnosť GRANTEX má povinnosť osobné údaje vymazať bez zbytočného odkladu, a to v prípade, že:

  • Osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, za ktorými boli spracovávané,
  • subjekt údajov odvolal svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, na základe ktorého boli osobné údaje spracovávané a nie je žiaden ďalší právny dôvod pre ich spracovávanie,
  • osobné údaje boli spracovávané protiprávne,
  • osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej právom Európskej únie alebo slovenským právnym poriadkom,
  • ide o osobné údaje dieťaťa mladšieho ako 15 rokov zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti a nebol k ich spracovaniu udelený súhlas alebo neboli schválené osobou, ktorá vykonáva rodičovskú zodpovednosť k dieťaťu.

Beriem na vedomie, že mám právo na obmedzenie spracovávania mojich osobných údajov správcom, pokiaľ a) budem popierať presnosť osobných údajov (a to po dobu overenia ich presnosti), b) bude spracovávanie protiprávne a ja, ako subjekt údajov, požiadam o obmedzenie použitia osobných údajov namiesto ich výmazu, alebo c) vyššie uvedené osobné údaje budem potrebovať pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, hoci ich GRANTEX už nebude potrebovať pre účely spracovania.

Ďalej beriem na vedomie, že mám právo na prenositeľnosť osobných údajov. Pokiaľ o to požiadam spoločnosť GRANTEX, dá GRANTEX moje osobné údaje priamo inému správcovi alebo ich mám právo získať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Nakoniec, pokiaľ sa budem domnievať, že spracovávaním mojich osobných údajov dochádza k porušeniu Nariadenia GDPR, mám ako subjekt údajov právo podať sťažnosť na dozornom úrade, tj. Úrade pre ochranu osobných údajov, prípadne na dozornom úrade iného členského štátu.