Prehľad grantov

Prehľad grantov

Prehľad grantov

Prostredníctvom vybraných kritérií filtrujte tie možnosti podpory, ktoré najlepšie odpovedajú vašim predstavám.

Kategória
Stav
Zameranie dotácie
Odbory podnikania
Dotačné programy
Veľkosť firmy

Investície do výstavby nových zdrojov elektriny z OZE (Výzva č. 01I0126V01)

V rámci výzvy bude podporená výstavba nových zariadení na výrobu elektriny z OZE využívajúce slnečnú, veternú, geotermálnu energiu, biomasu, bioplyn, skládkový plyn alebo plyn z ČOV.

Superodpočet na výskum a vývoj

Dotácie na odpočet výdavkov na výskum a vývoj.

Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov - Výzva č. 1 (02I02-29-V01)

Rozšírenie a obnova kapacít pobytovej paliatívnej starostlivosti - rozšírenie a obnova kamenných hospicov

Modernizácia trate Poprad - Spišská Nová Ves, úsek Poprad - Vydrník (cieľ digital)

Rozšírenie a obnova kapacít pobytovej paliatívnej starostlivosti - rozšírenie a obnova kapacít oddelení paliatívnej starostlivosti

Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov - materiálno-technická podpora 20 nových a 6 existujúcich mobilných hospicov

Vyzvanie na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory z POO na výstavbu cyklistickej infraštruktúry -Podpora budovania cyklistických stojísk

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory na zavedenie nových liniek v systéme nesprevádzaná kontinentálna kombinovaná doprava

Priame vyzvania na Rekonštrukcie budov súdov - fáza 1: zabezpečenie projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory na nákup intermodálnych prepravných jednotiek

ZAUJÍMÁ VÁS VIAC O GRANTOCH?

Napíšte nám svoju otázku a naši projektoví manažéri vám poradia.

Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580