Zvýšenie kapacít základných škôl (07I02-20-V02)

Ako môžem podporu využiť

Stavebné úpravy vedúce k zvýšeniu kapacity ZŠ

Kedy o podporu požiadať

Do vyčerpania prostriedkov

Kto môže o podporu žiadať

Zriaďovatelia ZŠ

Výška podpory

100% (max. 13 750 EUR na jednu novovytvorenú kapacitu)

Ciele výzvy

Rozšírenie kapacít základných škôl výstavbou nových ZŠ alebo stavebnými úpravami existujúcich ZŠ a ich pozemkov. Zároveň v obnovených priestoroch musí byť dosiahnuté úspory primárnej energie aspoň na úrovni 30 %.

 • Vykonávateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Alokácia: 33,8 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 24. 8. 2022
 • Oprávnené obdobie: 1. 2. 2020 - 30. 6. 2026

Výška podpory

 • 100% oprávnených výdavkov
 • Max. 13 750 EUR na jednu novovytvorenú kapacitu
 • Minimálne 10 novovytvorených kapacít

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Zriaďovatelia ZŠ

Oprávnené územie

Základná škola sa musí nachádzať v okrese podľa tohto zoznamu.

Oprávnené aktivity

 • Hlavné aktivity:
  • výstavba nových objektov ZŠ a školských zariadení
  • rozširovanie kapacít existujúcich objektov ZŠ prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov
  • stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby ZŠ
 • Vedľajšie aktivity:
  • vybudovanie alebo stavebno-technické úpravy pridruženej infraštruktúry (školské jedálne/ výdajné školské jedálne, vonkajšie priestory),
  • obstaranie nehnuteľností (pozemkov alebo stavieb) za účelom zvýšenia kapacity ZŠ alebo pridruženej infraštruktúry
  • obstaraním materiálno-technického vybavenia základných škôl

Oprávnené výdavky

 • Realizácia nových objektov ZŠ, rekonštrukcia a modernizácia budov ZŠ, prístavby, nadstavby, stavebné úpravy ZŠ
 • Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia školskej jedálne alebo výdajnej školskej jedálne, vrátane vnútorného zariadenia
 • Stavebno-technické úpravy vonkajších priestorov ZŠ
 • Stavebný dozor, odborný autorský dohľad
 • Nákup stavieb, pozemkov – nákup budov, objektov alebo ich častí, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s realizáciou projektu
 • Projektová dokumentácia
 • Výdavky na vypracovanie energetického certifikátu a projektového energetického hodnotenia
 • Nákup interiérového vybavenia ZŠ
 • Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadenia vrátane prvého zaškolenia obsluhy
 • Mzdové výdavky priamo súvisiace s riadením projektu (manažér pre verejné obstarávanie, projektový manažér, finančný manažér)
 • Spracovanie energetického certifikátu budovy
 • Rezerva na nepredvídané výdavky (dodatočné výdavky na stavebné práce)
 • Služby spojené so zabezpečením informovanosti a komunikácie – výroba a osadenie dočasného pútača a stálej tabule alebo plagátu

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky