Zvýšenie kapacít materských škôl (06R01-20-V02)

Ako môžem podporu využiť

Stavebné úpravy vedúce k zvýšeniu kapacity MŠ

Kedy o podporu požiadať

Do vyčerpania prostriedkov

Kto môže o podporu žiadať

Zriaďovatelia MŠ

Výška podpory

100% (max. 17 388 EUR na jedno novovzniknuté miesto pre dieťa)

Cieľ výzvy

Podpora rozšírenia kapacít v materských školách výstavbou nových MŠ alebo stavebnými úpravami existujúcich MŠ a ich pozemkov. Zároveň v obnovených priestoroch musí byť dosiahnuté úspory primárnej energie aspoň na úrovni 30 %.

 • Vykonávateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Alokácia: 70 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 24. 8. 2022
 • Oprávnené obdobie: 1. 2. 2020 - 30. 6. 2026

Výška podpory

 • 100% oprávnených výdavkov
 • Max. 17 388 EUR na jednu novovytvorenú kapacitu
 • Minimálne 10 novovytvorených kapacít

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Zriaďovatelia MŠ

Oprávnené územie

Materská škola nachádzajúca sa v okrese podľa tohto zoznamu.

Oprávnené aktivity

 • Hlavné aktivity:
  • výstavba nových objektov MŠ a školských zariadení
  • rozširovanie kapacít existujúcich objektov MŠ prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov
  • stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby MŠ
 • Vedľajšie aktivity:
  • vybudovanie alebo stavebno-technické úpravy pridruženej infraštruktúry (školské jedálne, vonkajšie priestory)
  • obstaranie nehnuteľností (pozemkov alebo stavieb)
  • materiálno-technické vybavenia MŠ

Oprávnené výdavky

 • Realizácia nových objektov MŠ (rekonštrukcia a modernizácia budov MŠ, prístavby, nadstavby, stavebné úpravy MŠ)
 • Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia školskej jedálne alebo výdajnej školskej jedálne, vrátane vnútorného zariadenia
 • Stavebno-technické úpravy vonkajších priestorov MŠ
 • Stavebný dozor, odborný autorský dohľad
 • Nákup stavieb, pozemkov, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s realizáciou projektu
 • Projektová dokumentácia
 • Výdavky na vypracovanie energetického certifikátu a projektového energetického hodnotenia
 • Nákup interiérového vybavenia MŠ
 • Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadenia vrátane prvého zaškolenia obsluhy
 • Mzdové výdavky priamo súvisiace s riadením projektu (manažér pre verejné obstarávanie, projektový manažér, finančný manažér)
 • Rezerva na nepredvídané výdavky (dodatočné výdavky na stavebné práce)
 • Služby spojené so zabezpečením informovanosti a komunikácie – výroba a osadenie dočasného pútača a stálej tabule alebo plagátu

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky