Vyzvanie na národný projekt HRADY (OPLZNP-PO5-2022-1)

Ako môžem podporu využiť

Zamestnávanie osôb, s dôrazom na osoby z prostredia marginalizované rómské kultúry, pri obnove kultúrnych pamiatok

Kedy o podporu požiadať

od 13. 6. 2022

Kto môže o podporu žiadať

obce, občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, cirkevné právnické osoby, subjekty obnovujúce kultúrne pamiatky

Výška podpory

100%

Ciel' výzvy

Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov (MRK), vytváraním podmienok na ich zamestnávanie v aktivitách na obnovu kultúrnych pamiatok.

 • Vykonávatel': Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
 • Alokácia: 8,2 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 13. 6. 2022
 • Hlavná aktivita: Zamestnávanie osôb, s dôrazom na osoby z prostredia MRK, pri obnove kultúrnych pamiatok.

Dôležité - podiel osôb z prostredia MRK na celkovom počte osôb zamestnaných na projekte je min. 60%.

Oprávnená lokalita

 • celé územie Slovenskej republiky, okrem Bratislavského samosprávneho kraja
 • územie intravilánu alebo extravilánu obce, ktorá je v Atlase rómskych komunít verzia 2013 a/alebo jeho novších verziách

Kto môže o dotácie žiadať?

 • obec
 • subjekty, ktoré obnovujú národné kultúrne pamiatky (subjekt je vlastníkom obnovovanej kultúrnej pamiatky, kultúrnu pamiatku má v dlhodobom prenájme alebo má na obnovu kultúrnej pamiatky zmluvný vzťah s vlastníkom)
 • mimovládne neziskové organizácie (občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie)
 • cirkevné právnické osoby

Výška podpory

Miera príspevku je 100% oprávnených výdavkov.

Oprávnené výdavky:

 • Mzdové výdavky vrátane povinných odvodov (pomocný zamestnanec, samostatný zamestnanec, koordinátor, majster atď.) bezprostredne súvisiace s realizáciou projektu
 • Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu je stanovená vo výške 40 %
 • Odmeny ako zložky mzdy zamestnancov žiadateľa (resp. prémie alebo rôzne variabilné zložky) nie sú oprávneným výdavkom.

Maximálny počet podporených pracovných pozícií na jednu národnú kultúrnu pamiatku (podľa celkovej rozlohy v hektároch):

≤ 0,5 ha > 0,5 ha
Max. 15 zamestnancov   (samostatní + pomocní)  Max. 30 zamestnancov   (samostatní + pomocní)
  Max. 1 koordinátor   (min. 5 zamestnancov)  Max. 1 koordinátor    (min. 5 zamestnancov)

           Max. 1 majster             (min. 5 zamestnancov)

Max. 2 majstri

            Max. 1 majster              (min. 5 zamestnancov)

Max. 2 majstri

 • Podmienka maximálneho počtu osôb sa vzťahuje na pracovnú pozíciu a nesúvisí s dĺžkou pracovného času.

Doplňujúce informácie

 • Žiadateľovi je umožnená spätná oprávnenosť výdavkov na refundovanie výdavkov na mzdy zamestnancov, ktorí spĺňajú podmienky na financovanie. Spätná oprávnenosť výdavkov je umožnená od 1. mája 2022
 • Výdavky projektu sú oprávnené najneskôr do ukončenia realizácie hlavnej aktivity projektu, avšak nie neskôr ako do 31. 10. 2023.
 • Maximálna dĺžka realizácie projektu je stanovená na 12 mesiacov.

Prehľad maximálnej výšky oprávnených mzdových výdavkov

Max. výška pre pracovníkov na plný úväzok:

Pozícia na projekte

2022 vrátane GP / bez GP

2023 vrátane GP / bez GP

Pomocný zamestnanec Minimálna mzda pre rok 2022 Minimálna mzda pre rok 2023
Samostatný zamestnanec 1 148 / 1 145 EUR 1 203 / 1 200 EUR
Koordinátor 1 449 / 1 446 EUR 1 536 / 1 533 EUR
Majster 2 205 / 2 201 EUR 2 361 / 2 357 EUR

Max. výška pre zamestnancov na riadiacich pozíciách projektového tímu na plný úväzok:

Pozícia na projekte 2022 bez praxe / s praxou* 2023 bez praxe / s praxou*
Hlavný projektový manažér 2 713,51 / 3 165,76 EUR 3 165,76 / 3 618,01 EUR
Asistent hlavného projektového manažéra 1 848,14 / 2 156,16 EUR 2 156,16 / 2 464,19 EUR
Projektový manažér 2 385,58 / 2 783,18 EUR 2 783,18 / 3 180,77 EUR
Finančný manažér 2 385,58 / 2 783,18 EUR 2 783,18 / 3 180,77 EUR

* zamestnanec má minimálne 2 ročnú prax v riadení alebo implementovaní projektov financovaných z EŠIF, v závislosti od typu pozície.


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky