Výzva pre rozvojové projekty transformácie regiónov národných parkov Muránska planina a Poloniny

Ako môžem podporu využiť

Adaptácia na zmenu klímy

Kedy o podporu požiadať

do 1. 7. 2022

Kto môže o podporu žiadať

obce, mestá, organizácie štátnej a verejnej správy, mimovládne organizácie, právnické osoby

Výška podpory

Bude upresnené

Ciele výzvy

Vytvoria sa lepšie podmienky na dosiahnutie priaznivého stavu vodných tokov, zvýši sa schopnosť krajiny zadržiavať vodu a zabezpečí sa protipovodňová ochrana sídel. Zníži sa rýchlosť odtoku vody z krajiny, dôjde k obnove mokradí a ochrane zdrojov pitnej vody a pôdy. Zníži sa erózia a riziko vysušovania dôslednými opatreniami na lesnej pôde. Renaturáciou vodných tokov a mokradí a posilnením ich retenčnej schopnosti sa prispeje k riešeniu problému nedostatku vody.
Zefektívnenie a skvalitnenie manažmentu chránených území, posilnením organizácie ochrany prírody a orgánov ochrany prírody zvýši odolnosť ekosystémov voči zmene klímy. Podpora prirodzených ekosystémov a ochrana predovšetkým prioritných európskych druhov a biotopov aj formou bezzásahovosti zabezpečia odolné lesné ekosystémy, ktoré prispejú k uhlíkovej neutralite.

  • Vykonávateľ: Ministerstvo životného prostredia SR
  • Alokácia: 19,1 mil. EUR
  • Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: Marec 2022
  • Predpokladaný dátum uzavretia výzvy: Jún 2022

Kto môže o dotácie žiadať?

  • obce, mestá
  • organizácie štátnej a verejnej správy
  • mimovládne organizácie a iné právnické osoby

Oblasť

Zelená ekonomika
Cieľom investícií a reforiem v tejto oblasti je dosiahnutie uhlíkovej neutrality v EÚ do roku 2050 a redukciu skleníkových plynov do roku 2030 znížením emisií o 55% v porovnaní s rokom 1990.

Komponent

Adaptácia na zmenu klímy
V rámci tohto komponentu budú realizované näjma investície do rozširovania bezzásahových častí chránených území a národných parkov s najvyšším stupňom ochrany, renaturáciou vodných tokov a znižovaním vplyvu prírodných katastrof.


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky