Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti

Ako môžem podporu využiť

Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť

Kedy o podporu požiadať

Bude upresnené

Kto môže o podporu žiadať

Poskytovatelia sociálnych služieb, zriaďovatelia sociálnych služieb

Výška podpory

Bude upresnené

Ciele výzvy

Cieľom komponentu je pripraviť Slovensko na rýchle starnutie obyvateľstva zabezpečením kvalitnej, dostupnej a komplexnej podpory ľudí s potrebou dlhodobej a paliatívnej starostlivosti. Poskytovaním takejto starostlivosti sa zvýši inklúzia osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti v súlade s ich právami obsiahnutými v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „dohovor“),1 ako aj miera ich sociálnej ochrany. Reformami a investíciami sa zvýši prepojenie a efektivita zdravotnej a sociálnej starostlivosti a ich odolnosť voči kritickým situáciám. Zároveň sa naštartuje proces digitalizácie verejnej správy v oblasti poskytovania integrovanej dlhodobej starostlivosti, vrátane digitalizácie rozhodovacích procesov.

V rámci výzvy môžu byť podporené výlučne nasledovné druhy zariadení sociálnych služieb2 s ambulantnou formou v súlade s §12 ods. 1 písm. b) a písm. c):

 1.  služba časnej intervencie
 2.  zariadenie pre seniorov
 3.  zariadenie opatrovateľskej služby
 4.  rehabilitačné stredisko
 5.  domov sociálnych služieb
 6.  špecializované zariadenie
 7.  denný stacionár
   
 • Vykonávateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Alokácia: 192,6 mil. EUR
 • Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: Jún 2022

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Poskytovatelia sociálnych služieb, zriaďovatelia sociálnych služieb

Oblasť

Lepšie zdravie 
Cieľom investícií a reforiem v tejto oblasti je skvalitnenie zdravotnej starostlivosti a jej dostupnosti pre všetkých obyvateľov Slovenska. Budú odstránené nedostatky, ktoré sa prejavili s pandémiou COVID-19, okrem iného aj nevyhovujúca infraštruktúra ústavnej zdravotnej starostlivosti a nedostatočná kapacitu verejných sektorov promptne a efektívne reagovať na náhle a neočakávané šoky.

Komponent

Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť
V rámci tejto komponenty sa predpokladajú investície vedúce k pripraveniu Slovenska na rýchle starnutie obyvateľstva zabezpečením kvalitnej, dostupnej a komplexnej podpory ľudí s potrebou dlhodobej a paliatívnej starostlivosti.


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky