Výzva na budovanie nových a modernizáciu existujúcich priestorov VŠ (08I01-20-V01)

Ako môžem podporu využiť

investičná podpora pri strategickom rozvoji VŠ

Kedy o podporu požiadať

do 25. 11. 2022

Kto môže o podporu žiadať

vysoké školy

Výška podpory

max. 60 mil. EUR

Ciele výzvy

Podpora strategického rozvoja vysokých škôl a zvyšovanie konkurencieschopnosti vysokých škôl prostredníctvom spájania vysokých škôl do väčších celkov, budovania integrovanej infraštruktúry ako aj komplexnej modernizácie výskumnej, vzdelávacej a ubytovacej infraštruktúry.

 • Vykonávateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Alokácia: 120,1 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 25. 8. 2022
 • Dátum uzavretia výzvy: 25. 11. 2022
 • Oprávnené obdobie: 1. 2. 2020 - 31. 3. 2026

Výška podpory

 • max. 60 mil.
 • výška nákladov na rekonštrukciu 1 m2: max. 1 000 EUR bez DPH

Kto môže o dotácie žiadať?

 • verejné vysoké školy
 • štátne vysoké školy

Oprávnenosť žiadateľa

Podmienkou oprávnenosti žiadateľa je záväzok minimálne dvoch alebo viacerých verejných a/alebo štátnych vysokých škôl k vzájomnému splynutiu alebo zlúčeniu.

Oprávnené aktivity

 • výstavba nových objektov (zameraná na spájanie VŠ a odstraňovanie duplicít)
  • obstaranie nehnuteľností (pozemkov alebo stavieb) za účelom zvýšenia kapacity škôl alebo pridruženej infraštruktúry
  • obstaranie materiálno-technického vybavenia vysokých škôl
 • rekonštrukcia budov vysokých škôl
  • rozširovanie kapacít existujúcich objektov VŠ prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov
  • stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby VŠ
  • vybudovanie alebo stavebno-technické úpravy pridruženej infraštruktúry (napr. rozšírenie kapacít jedální, ubytovacích zariadení)
  • obstaranie nehnuteľností (pozemkov alebo stavieb) za účelom zvýšenia kapacity škôl alebo pridruženej infraštruktúry
  • obstaranie materiálno-technického vybavenia vysokých škôl
  • odstraňovanie architektonických a informačných bariér
Podmienka zvýšenia energetickej efektívnosti obnovovaných budov dosiahnutím viac ako 30 % úspor primárnej energie.

Príklady oprávnených výdavkov

 • kapitálové výdavky
 • stavebné práce, stavebné úpravy, montáž, dodávky a služby bezprostredne súvisiace so stavebnými prácami
 • realizácia tepelnoizolačného systému novo zhotovovaných stavebných konštrukcií a novo zhotovovaných otvorových konštrukcií (pri prístavbe, nadstavbe a pod.)
 • spracovanie prípravnej a projektovej stavebnej dokumentácie a energetického hodnotenia (vrátane odborných posudkov)
 • odborný stavebný dozor
 • kúpa pozemkov vrátane nákladov na zriadenie vecných bremien k pozemkom a nájom pozemkov v prospech tretej osoby a náhrada za výkup pozemkov
 • kúpa nehnuteľností
 • nákup hmotného a nehmotného majetku priamo súvisiaceho s realizáciou projektu
 • výdavky spojené s obstaraním vybudovania, rekonštrukcie alebo modernizácie vonkajších priestorov, záhrad, ihrísk a ostatných otvorených alebo uzavretých areálov vysokých škôl
 • výdavky spojené s obstaraním vnútorného a vonkajšieho vybavenia, materiálno-technického vybavenia
 • nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadenia vrátane prvého zaškolenia obsluhy (ak relevantné)

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky