Výzva č. 1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory z POO na výstavbu cyklistickej infraštruktúry

Ako môžem podporu využiť

Udržateľná doprava

Kedy o podporu požiadať

Aktuálne otvorená

Kto môže o podporu žiadať

mestá, VÚC, rozpočtové alebo príspevkové organizácie zriadené mestami

Výška podpory

max. 500 tisíc Eur s DPH na 1 km

Ciele výzvy

Podpora výstavby cyklistickej infraštruktúry, ktorá svojim charakterom podporí zvýšenie podielu cyklistickej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce pri dochádzke do zamestnania a škôl a pri prestupe na železničnú dopravu.

 • Vykonávateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 • Alokácia: 30,4 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 29. 4. 2022
 • Dátum otvorenia výzvy: 16. 5. 2022
 • Dátum uzavretia výzvy: 30. 9. 2022

Kto môže o dotácie žiadať?

 • mestá, VÚC, rozpočtové alebo príspevkové organizácie zriadené mestami, obcami a VÚC (projekty v mestách s počtom obyvateľov nad 20 tisíc s presahom najviac 5 km do okolitých obcí)
 • Vybrané obce, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 10 Výzvy

Oprávnené výdavky

 • Propagácia, reklama a inzercia (len informačná tabuľa)

 • Nákup pozemkov a nehmotných aktív

 • Nákup budov, objektov alebo ich častí potrebných na realizáciu projektu 

 • Prípravná a projektová dokumentácia

 • Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

  • Realizácia novostavieb

  • Rekonštrukcia a modernizácia

  • Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy

Maximálna výška celkových oprávnených nákladov je 500 tisíc Eur s DPH na 1 km cyklotrasy. 

Hlavné oprávnené aktivity

 • Stavebné, montážne a inštalačné práce vrátane SMART prvkov (napr. odpočívadlá a odstavné zariadenia pre bicykle, sčítače bicyklov a pod.) 
 • Vyvolané investície – stavebné práce nevyhnutné na realizáciu a bezpečnosť cyklistickej infraštruktúry (napr. prekládky inžinierskych sietí v nevyhnutnom rozsahu, osvetlenie, prvky upokojovania dopravy, dopravné značenie a pod.)

 • Stavebné práce súvisiace s bezbariérovou úpravou 

 • Stavebný a autorský dozor 

 • Spracovanie dokumentácie skutočnej realizácie stavby

Doplňujúce oprávnené aktivity

 • Spracovanie projektovej dokumentácie, spracovanie dokumentácie EIA (ak relevantné), vrátane súvisiacich správnych poplatkov
 • Majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov dotknutých budúcou realizáciou stavby 
 • Zabezpečenie informovania, komunikácie a viditeľnosti opatrení formou informačnej tabule (maximálne však do výšky 2000,- Eur.bez DPH)

Dodatočné informácie

Oprávnené sú výdavky žiadateľa realizované v období od 1. 2. 2020 do 31. 3. 2026.


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky