Učitelia pre 21. storočie - 2. výzva (07R01-20-V02)

Ako môžem podporu využiť

Zriadenie Regionálnych centier na podporu učiteľov

Kedy o podporu požiadať

Do 16. 1. 2023

Kto môže o podporu žiadať

Obce, školy, neziskové organizácie

Výška podpory

Závisí od počtu mentorov a režijných nákladov centra

Ciele výzvy

Predmetom podpory je zriadenie a prevádzkovanie Regionálneho centra podpory učiteľov v danom regióne. Regionálne centrá formou partnerskej spolupráce a v súčinnosti s vykonávateľom budú podporovať školy a pedagogických zamestnancov pri zavádzaní zmien vyplývajúcich z nového kurikula základného vzdelávania. Svoju činnosť budú vykonávať prostredníctvom mentoringu, poradenstva a konzultačných činností počas procesu prechodu na nové kurikulum.

 • Vykonávateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Alokácia: 7,2 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 2. 12. 2022
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 16. 1. 2023
 • Časová oprávnenosť výdavkov Za oprávnené výdavky sa považujú výdavky od 01. 07. 2023

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Obce, alebo organizácie zriadené obcou
 • Školy alebo školské zariadenia, vysoké školy
 • Neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie
 • účelové zariadenia cirkvi zameraná na rozvoj a podporu služieb spojených s výchovou a vzdelávaním

Podmienkou oprávnenosti žiadateľa je:

 • Partnerstvo aspoň s 2 základnými školami v regióne

 • Zameranie jeho činnosti na vzdelávanie alebo na rozvoj učiteľov, a/alebo na neformálne vzdelávanie a podporu vzdelávania žiakov ZŠ

 • Skutočnosť, že v deň vyhlásenia výzvy je právoplatne zaregistrovaný aspoň 2 roky v príslušnom registri organizácií

Výška podpory

 • Závisí od počtu mentorov a režijných nákladov centra
 • Max. 1 910 EUR na jedno mentorské miesto na mesiac
Mentoring budú vykonávať mentori v prepočítanom počte podľa početnosti škôl a tried v školách jednotlivých regiónov.

Oprávnené obdobie

 • Regionálne centrum zaháji svoju hlavnú činnosť od 01. 09. 2023
 • Regionálne centrum bude môcť čerpať prostriedky mechanizmu od 01. 07. 2023
 • Na mzdy mentorov bude možné čerpať prostriedky mechanizmu od 01. 09. 2023 (mzda mentorov za mesiac september 2023)

Oprávnené výdavky

 • mzdové a odvodové náklady mentorov
 • mzdové a odvodové náklady manažmentu a administratívneho personálu projektu
 • cestovné náhrady
 • energie, voda a komunikácie
 • interiérové vybavenie, výpočtová technika, telekomunikačná technika, softvér
 • knihy, časopisy, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky
 • nájomné za prenájom
 • školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá, (pre učiteľov z regiónu, okrem úhrady nákladov spojených so vzdelávaním mentorov)

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky