Transformačné a inovačné konzorciá (09I02-03-V01)

Ako môžem podporu využiť

Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Kedy o podporu požiadať

Do 4. 10. 2023

Kto môže o podporu žiadať

Výskumné inštitúcie, vysoké školy, podniky, zahraničné vedecko-výskumné inštitúcie, záujmové združenia, samosprávne kraje

Výška podpory

Min. 10 mil. EUR, max. 15 mil. EUR

 • Vykonávateľ: Úrad vlády SR
 • Alokácia: 107,9 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 12. 6. 2023
 • Dátum uzavretia výzvy: 4. 10. 2023
 • Obdobie realizácie projektu: od 1.1.2024 do 30.6.2026

Výška podpory

 • Min. 10 mil. EUR
 • Max. 15 mil. EUR
 • Uplatňuje sa schéma štátnej pomoc

Oprávnenosť žiadateľa

 • Slovenská akadémia vied
 • Rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy
 • Verejné výskumné inštitúcie
 • Vysoké školy
 • Občianske združenia a neziskové organizácie
 • Záujmové združenia právnických osôb, ktoré nie sú založené ústredným orgánom štátnej správy
 • Podnikatelia podľa §2 ods. 2a Obchodného zákonníka

Všetci žiadatelia musia mať sídlo v SR.

Oprávnenosť partnera

 • Slovenská akadémia vied
 • Rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy
 • Verejné výskumné inštitúcie
 • Vysoké školy
 • Občianske združenia a neziskové organizácie
 • Záujmové združenia právnických osôb, ktoré nie sú založené ústredným orgánom štátnej správy
 • Podnikatelia podľa §2 ods. 2a Obchodného zákonníka
 • Subjekty územnej samosprávy a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie
 • Zahraničný subjekt pôsobiaci v oblasti výskumu a vývoja, ktorý nemá sídlo v Ruskej federácii alebo Bieloruskej republike

Oprávnené aktivity

 • Nezávislý základný výskum, aplikovaný / priemyselný výskum a experimentálny vývoj
 • Obnova a obstaranie výskumnej infraštruktúry a prístrojového vybavenia
 • Zapájanie sa do medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a inovácií (napr. príprava projektov Horizont Európa, zapojenie sa do Znalostných a inovačných spoločenstiev Európskeho inovačného a technologického inštitútu a pod.)
 • Mobilita ľudských zdrojov a výmenných pobytov zamestnancov medzi partnermi
 • Organizácia programov odbornej prípravy, seminárov a konferencií s cieľom podporovať výmenu poznatkov, vytváranie sietí a nadnárodnú spoluprácu
 • Manažment transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva z nezávislého výskumu

Oprávnené výdavky

 • Mzdové výdavky vrátane povinných odvodov na výskumných pracovníkov, technikov a iných pomocných pracovníkov
 • Výdavky na zriadenie a/alebo modernizáciu výskumnej infraštruktúry (obstaranie hmotného a nehmotného investičného majetku) v členení na časť pre:
  • nehospodársku činnosť a
  • hospodársku činnosť
 • Výdavky na poznatky a patenty zakúpené alebo licencované z vonkajších zdrojov
 • Výdavky na získanie, schválenie a ochranu patentov a iných nehmotných aktív na daný projekt
 • Ostatné tovary a služby okrem cestovných náhrad
 • Odpisy investičného majetku (hnuteľného a nehnuteľného) v rozsahu a v období ich použitia v rámci projektu

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky