Rozvoj zručností na podporu trhu práce (OP ĽZ DOP 2022/8.1.1/RO-01)

Ako môžem podporu využiť

Nadobúdanie nových zručností / zvyšovanie a rozvoj zručností zamestnancov

Kedy o podporu požiadať

od 1. 6. 2022

Kto môže o podporu žiadať

zamestnávatelia, štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, zamestnávateľské asociácie a zväzy

Výška podpory

min. 25 000 EUR (50% -100% z oprávnených výdavkov)

Ciele výzvy

Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 na základe rozvoja zručností osôb na obnovujúcom sa trhu práce, vrátane zručností prispievajúcich k prechodu na digitálnu ekonomiku a tiež zvýšenie odolnosti dotknutých zamestnancov a zamestnávateľov na zvládnutie podobných krízových situácií v budúcnosti. Aktivity sú zamerané na nadobúdanie/zvyšovanie zručností na účely zabezpečenia kvalifikovanej pracovnej sily, disponujúcej zručnosťami reagujúcimi na vývoj jednotlivých pracovných činností na pracovných miestach obnovujúceho sa trhu práce.

 • Vykonávateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 • Alokácia: 40 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 1. 6. 2022
 • Dátum uzavretia výzvy: 
  • 1. kolo       20. 7. 2022
  • 2. kolo     12. 9. 2022
  • 3. kolo     17. 10. 2022

Výška podpory

 • min. výška príspevku                          25 000 EUR
 • v rámci de minimis                             100%
 • v rámci schémy štátnej pomoci       50%

Kto môže o dotácie žiadať?

 • zamestnávatelia
 • štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
 • obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto
 • profesijné organizácie a komory
 • záujmové združenie právnických osôb
 • občianske združenia, ktorých členmi sú zamestnávateľské asociácie a zväzy

Hlavná aktivita:

 • nadobúdanie nových, rozvoj, alebo zvyšovanie zručností zamestnancov podľa požiadaviek zamestnávateľa na pracovné miesto (t.j. na odbornú kompetentnosť vykonávať určitú profesiu)
 • vykonáva sa formou cieleného vnútrofiremného vzdelávania a odbornej prípravy
 • zahŕňa aj zručnosti prispievajúce k prechodu na digitálnu ekonomiku 

Podaktivity:

 • Výber a príprava zamestnancov - dĺžka trvania podaktivity: maximálne 40 hod. pre zamestnávateľov školiacich do 49 osôb vrátane / 50 hod. pre zamestnávateľov školiacich 50 a viac osôb.
 • Cielené získavanie pracovných zručností (teoretická časť a praktická časť) - dĺžka trvania podaktivity: maximálne 440 hod. pre jedného účastníka podaktivity.

Oprávnené výdavky

 • mzdové výdavky 

  • odborný personál projektu (odborný pracovník pre vzdelávanie a rozvoj zamestnancov, inštruktor/majstr, lektor)

  • účastníci vzdelávacích aktivít

  • mzdové výdavky vynaložené na riadenie projektu

 • Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu vo výške 40%

Nepodporované aktivity

Touto výzvou nie sú podporované základné zručnosti a predpoklady pre dané pracovné miesto zamestnanca, napr.:

 • vzdelávanie zamerané na základnú orientáciu v jednotlivých oblastiach, t.j.: - základy práce s PC (napr. v rámci balíka MS Office = Word, Excel,  Outlook, Access a pod.) - základy účtovníctva, dochádzky, evidencie majetku, atď. - základné užívateľské moduly na prierezové činnosti spoločností / organizácií a pod.
 • vzdelávanie zamerané na pravidelné školenie zamestnancov, ktoré zamestnávatelia uskutočňujú s cieľom splniť povinné vnútroštátne vzdelávacie normy.

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky