Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v zdravotníckych zariadeniach

Ako môžem podporu využiť

Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v zdravotnickom zariadení

Kedy o podporu požiadať

Aktuálne otvorené

Kto môže o podporu žiadať

Právnické osoby ktoré sú zároveň poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti

Výška podpory

100 001 EUR - 200 000 EUR

Ako môžem dotácie využiť?

Podpora bude primárne poskytovaná pre oblasti:

 • governance informačnej a kybernetickej bezpečnosti (IB a KyB) a bezpečnostná dokumentácia;
 • riadenie aktív, hrozieb a rizík, t.j. inventarizácia aktív, klasifikácia a kategorizácia aktív, spolu s vykonaním analýzy rizík a analýzy dopadov a následným riadením identifikovaných rizík.


Výzva umožňuje realizovať projekty najmä v týchto oblastiach:

 • inventarizácia, klasifikácia a kategorizácia informačných aktív, realizácia AR/BIA, riadenie rizík a spracovanie základných dokumentov v oblasti IB a KyB;
 • pilotná implementácia systému pre log manažment, zahŕňajúca predovšetkým práce na zmapovaní zdrojov logov a ich konsolidácii a napojení na centrálny log manažment nástroj pre následné nasadenie SIEM riešení;
 • implementácia SIEM a SOC formou „as a service“;
 • implementácia prvkov ochrany sieťovej a komunikačnej bezpečnosti (napr. NGFW, autentifikácia zariadení v sieťach a pod.);
 • implementácia prvkov ochrany koncových staníc a serverov (napr. EPP, DLP a pod.);
 • implementácia dvojfaktorovej autentifikácie a mobile device managementu;
 • prípadne implementácia bezpečnostných opatrení aj v ďalších oblastiach v súlade s § 20 ods. 3 zákona č. 69/2018 Z. z.

Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Výška dotácie

Výška poskytnutej dotácie až 100% 

 • minimálna výška finančného príspevku:  100 001 EUR
 • maximálna výška finančného príspevku: 200 000 EUR

Kedy môžem žiadať?

 • Termín uzavretia 1. kola:  25. 4. 2022
 • Termín uzavretia 2. kola: 27. 6. 2022
 • Termín uzavretia 3.  kola: 30. 8. 2022

Časová oprávnenosť realizácie aktivít projektu 

Aktivity projektu musia byť ukončené najneskôr k 31. 12. 2023.

Odporúča sa žiadateľom ukončiť fyzickú realizáciu aktivít projektu najneskôr 3 mesiace pred 31. 12. 2023, za účelom plynulého finančného vysporiadania projektu, t .j . do 31. 12. 2023.

Kto môže o dotácie žiadať?

Právnické osoby (zapísané v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 1 , ktoré sú zároveň poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti podľa § 4, písm. a) a c) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve.

S čím vám pomôžeme?

 • Kompletne prevezmeme zodpovednosť za Váš projekt od začiatku jeho prípravy až po finálne vysporiadanie dotácie.

 • Sme v tom s vami - naša odmena je viazaná na úspešnosť Vášho projektu.

Čo je dobré vedieť?

Za oprávnené výdavky sa považujú výdavky spadajúce do nižšie uvedených účtovných skupín, ktoré majú priamu súvislosť s aktivitami projektu:

 • 013 Softvér
 • 013 Oceniteľné práva
 • 022 Samostatné hnuteľné veci a súory hnuteľných vecí
 • 112 Zásoby
 • 511 Opravy a udržiavanie
 • 512 Cestovné náhrady
 • 518 Ostatné služby
 • 521 Mzdové výdavky

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme. Ozvite sa nám.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIE?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky