Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti (13I01-22-V02)

Ako môžem podporu využiť

Rekonštrukcia a výstavba nových nízkokapacitných zariadení sociálno-zdravotnej starostlivosti

Kedy o podporu požiadať

Do vyčerpania prostriedkov

Kto môže o podporu žiadať

Poskytovatelia sociálnych služieb, zriaďovatelia sociálnych služieb, obec

Výška podpory

100% oprávnených výdavkov

Cieľ výzvy

Cieľom je rozšíriť kapacity v zariadeniach komunitného typu a v ambulantných zariadeniach, čím sa umožní presun časti klientov z veľkokapacitných zariadení do menších zariadení komunitného typu.

 • Vykonávateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Alokácia: 175,9 mil. EUR
 • Dátum otvorenia výzvy: 23. 5. 2023
 • Dátum uzavretia výzvy: do vyčerpania prostriedkov, max. do 31. 8. 2024
 • Oprávnené obdobie: od 5. 10. 2022 do 30. 4. 2026

V prípade renovácie budov je potrebné dodržať a následne počas implementácie preukázať minimálnu úsporu primárnej energie vo výške 30%.

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Poskytovatelia sociálnych služieb, zriaďovatelia sociálnych služieb (napr: obec, príspevková a rozpočtová organizácia, vyšší územný celok, cirkev a náboženská spoločnosť, občianske združenie, nezisková organizácia1, nadácia)
Žiadateľ môže predložiť žiadosť o prostriedky mechanizmu len v prípade, ak mu bola vydaná Hodnotiaca správa k projektovému zámeru predloženému na základe výzvy na predkladanie projektových zámerov na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti (kód výzvy 13I01-22-V01).

Výška podpory

 • 100% oprávnených výdavkov
 • Ambulantné sociálne služby max. 44 389 EUR bez DPH na jedno miesto
 • Nízkokapacitné pobytové sociálne služby s kapacitou do 12 miest max. 92 891 EUR bez DPH na jedno miesto
 • Sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie s kapacitou do 30 miest max. 102 109 EUR bez DPH na jedno miesto

Oprávnené aktivity

 1. Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov, v ktorých sa po ukončení aktivít budú poskytovať služby na komunitnej báze.

 2. Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb vrátane tých, ktoré budú poskytovať inovatívne formy komunitnej starostlivosti v prirodzenom rodinnom prostredí.
 • Ambulantné sociálne služby - služba včasnej intervencie, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, denný stacionár
 • Nízkokapacitné pobytové sociálne služby s kapacitou do 12 miest - zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie
 • Sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie s kapacitou do 30 miest - zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, špecializované zariadenie

Oprávněné výdavky

 • Stavby, stavebné práce:
  • 712002 Nákup budov alebo objektov určených na likvidáciu
  • 717001 Realizácia nových stavieb
  • 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb
  • 716 Prípravná a projektová dokumentácia
 • Pozemky:
  • 711001 Nákup pozemkov
 • Samostatné hnuteľné veci a súbor hnuteľných vecí:
  • 713001 Nákup interiérového vybavenia
  • 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
  • 713005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika, náradie a materiál

  • 713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry

  • 718007 Rekonštrukcia a modernizácia komunikačnej infraštruktúry


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky