Recyklácia a zhodnocovanie odpadu (vr. výstavby BPS) (OPKZP-PO1-SC111-2022-77)

Ako môžem podporu využiť

Výstavba / rekonštrukcia zariadení pre spracovanie odpadov

Kedy o podporu požiadať

Do vyčerpania prostriedkov (1. kolo končí 15. 11. 2022)

Kto môže o podporu žiadať

Subjekty vykonávajúce činnosti v oblasti nakladania s nie nebezpečnými odpadmi

Výška podpory

30% - 80%

Ciele výzvy

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

 • Vykonávateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
 • Alokácia: 10 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia: 30. 9. 2022
 • Dátum uzavretia: 31. 1. 2023
  • 1. hodnotiace kolo: 15. 11. 2022
  • 2. hodnotiace kolo: 15. 12. 2022

Výška podpory

 • Uplatňuje sa schéma štátnej pomoci
 • Výška podpory 30% - 80% (závisí od veľkosti podniku, oblasti realizácie a použitej schéme pomoci)

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Subjekty územnej samosprávy
 • Združenia fyzických alebo právnických osôb
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
 • Fyzické osoby, alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

Vzhľadom na skutočnosť, že činnosti podporované v rámci tejto výzvy predstavujú hospodársku činnosť, sú oprávnení žiadatelia (vrátane subjektov územnej samosprávy, neziskových organizácií alebo združení právnických osôb) považovaní za podnik.

Oprávnené aktivity

 1. Výstavba nových zariadení alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na recykláciu nie nebezpečných odpadov, vrátane úpravy odpadov ako súčasti technológie recyklácie
 2. Výstavba nových zariadení alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie, t. j. na aeróbne a anaeróbne spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov ("BRO")
 3. Výstavba nových zariadení alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie, t. j. na aeróbne a anaeróbne spracovanie BRO, vrátane produkcie bioplynu využívaného na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie
 4. Výstavba nových zariadení alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na opätovné spracovanie nie nebezpečných odpadov na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo - iba pre opätovné spracovanie tých druhov/prúdov nie nebezpečných odpadov, v ktorých prípade nie je v zmysle cieľov a opatrení Programu odpadového hospodárstva na roky 2021 – 2025 uvádzaná podpora financovania recyklácie (okrem zariadení na opätovné spracovanie BRO na drevnú štiepku, pelety a brikety ako palivo)
 5. Výstavba nových zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov
 • V rámci výzvy nie sú oprávnené aktivity zamerané na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu.

Oprávnené územie

 • Celé územie Slovenskej republiky
 • Bratislavský samosprávny kraj je oprávneným územím iba v prípade projektov realizujúcich oprávnenú podaktivitu 3. a 4.

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky