Program ochrany prírody (POP) 2023

Ako môžem podporu využiť

Starostlivosti o prírodu a krajinu

Kedy o podporu požiadať

Do 8. 8. 2023

Kto môže o podporu žiadať

Fyzické osoby, obec, neziskové organizácie, združenie obcí, združenie občanov

Výška podpory

Max. 95% (max. 10 000 EUR / 8 000 EUR pre fyzické osoby)

Ciele výzvy

Dotačný program je vhodným nástrojom k starostlivosti o prírodu a krajinu, udržateľnej forme náučného turizmu a informovanosti, výchove a osvete v ochrane prírody, využívaný najmä obcami a združeniami so zameraním na ochranu prírody a krajiny (environmentálnym zameraním).

 • Vykonávateľ: Štátna ochrana prírody SR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 31. 8. 2022
 • Dátum uzavretia výzvy: 8. 8. 2023
 • Oprávnené obdobie: od 01. 01. 2023 do 30. 11. 2023

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Fyzická osoba (oprávnené aktivity POP 1)
 • Obec, združenie obcí
 • Občianske združenie
 • Záujmové združenie právnických osôb
 • Správa národného parku
 • Nadácia
 • Nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním

Výška podpory

 • Max. 95% oprávnených výdavkov
 • POP 1: pre fyzickú osobu, ktorá nevykonáva hospodársku činnosť = max. 8 000 EUR
 • POP 1, 2, 3: pre všetkých ostatných oprávnených žiadateľov, ktorí sú uvedení v tabuľke = max. 10 000 EUR

Oprávnené výdavky

 • Obstaranie nehmotného majetku (napr. softvér, licencie, predmety duševného vlastníctva, patenty)
 • Obstaranie/nákup didaktických pomôcok
 • Náklady na programovanie web stránky, grafický design web stránky
 • Mzdové náklady na odmeny na základe dohôd vykonaných mimo pracovného pomeru (dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti), do výšky 50 % kumulatívne s cestovnými náhradami z oprávnených nákladov projektu
 • Cestovné náhrady

Oprávnené aktivity

POP 1: Praktická starostlivosť a manažment osobitne chránených častí prírody a krajiny

 • Aktivity zamerané na starostlivosť o nelesné biotopy a biotopy druhov a chránené stromy, a to na pozemku žiadateľa
 • Zlepšovanie hniezdnych a úkrytových možností  na pozemkoch žiadateľa
 • Tvorba prvkov zelenej infraštruktúry v nezastavanom území obce (napr. aleje, stromoradia, sprievodná vegetácia brehov vodných tokov, ekosystémy jazier, atď.) na pozemkoch žiadateľa

POP 2: Podpora infraštruktúry ochrany prírody a udržateľných foriem turizmu

 • Vybudovanie a oprava infraštruktúry – využívané verejnosťou bezodplatne (napr. náučné tabule, označenie chránených alebo inak zaujímavých a významných miest ochrany prírody, pozorovateľne)
 • Aktivity na podporu infraštruktúry chovných a rehabilitačných staníc

POP 3: Výchova a informovanosť k ochrane prírody

 • Realizácia výchovno-vzdelávacích podujatí a programov environmentálnej výchovy so zameraním na územnú a druhovú ochranu prírody
 • Aktivity na realizáciu šírenia príkladov dobrej praxe, tvorbu výstav prístupných širokej verejnosti bez obmedzení, posterov, voľne šíriteľných publikácií a učebníc s tematikou ochrany prírody – bezodplatne
 • Budovanie exteriérových environmentálnych učební so zameraním na územnú a druhovú ochranu prírody

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky