Program Interreg Slovensko - Rakúsko (INTERREG SK-AT/2023)

Ako môžem podporu využiť

Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva

Kedy o podporu požiadať

Od 30. 6. 2023

Kto môže o podporu žiadať

Všetky právnické osoby

Výška podpory

80% - 100% podľa typu žiadateľa

Ciele výzvy

Program Interreg Slovensko-Rakúsko 2021-2027 podporuje aktivity zamerané na rozvoj prihraničných oblastí a posilnenie vzťahov medzi slovenskými a rakúskymi partnermi.

 • Vykonávateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 • Alokácia: 48,9 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 30. 6. 2023
 • Dátum uzavretia výzvy: do vyčerpania prostriedkov
  • 1. kolo do 30. 9. 2023
  • Orientačný termín na predloženie projektových žiadostí do 2 hodnotenia 
   je 31. január 2024.
 • Oprávnené obdobie: od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2028

Oprávnené oblasti

 • Slovensko: Bratislavský kraj, Trnavský kraj
 • Rakúsko: Niederösterreich-Süd, Sankt Pölten, Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland/Nordteil, Wiener Umland/Südteil

Výška podpory

 • Max. 80% pre subjekty, ktoré využívajú štátnu pomoc / de minimis
 • Max. 92% pre ostatné subjekty
 • Max. 100% pre vybrané vládne subjekty

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Všetky právnické osoby (orgány verejnej moci, verejnoprávne orgány, neziskové organizácie, podniky, atď.)

Hlavné okruhy oprávnených výdavkov

 • Náklady na prípravu projektu
 • Personálne náklady
 • Cestovné náklady a náklady na ubytovanie
 • Náklady na externé expertízy a služby
 • Náklady na vybavenie
 • Náklady na infraštruktúru a práce
 • Kancelárske a administratívne náklady

Oprávnené aktivity

1. Rozvoj a rozšírenie výskumných a inovačných kapacít a využívanie pokročilých technológií

 • Aktivity
  • spoločné výskumné a inovačné činnosti v oblastiach spoločného záujmu
  • aktivity spolupráce univerzít s MSP/súkromným sektorom s cieľom prenosu technológií a poznatkov z výskumu do praxe
  • cezhraničná mobilita výskumných pracovníkov, napríklad prostredníctvom štipendií alebo výmeny
  • investície do nových alebo vylepšení spoločných výskumných a inovačných zariadení a služieb
  • podpora (digitálnych) sociálnych inovácií, napr. zriadením digitálnych inovačných centier, 
   akcelerátorov alebo kampusov pre spolupracovníkov a technopodnikateľov
  • aktivity na zvyšovanie povedomia a budovanie kapacít na miestnej a regionálnej úrovni, ako napr. exkurzie, školenia alebo iné informačné aktivity
  • prírodovedné vzdelávanie v školách a iných vzdelávacích inštitúciách

2. Zelenší pohraničný región

 • Aktivity
  • prispôsobovanie sa zmene klímy a predchádzania rizikám katastrof a odolnosť, pričom sa zohľadnia prístupy založené na ekosystémoch
  • posilnenie ochrany a zachovanie biodiverzity a zelenej infraštruktúry, vrátane mestských oblastí a znižovanie všetkých foriem znečistenia

3. Sociálnejší pohraničný región

 • Aktivity
  • zlepšenie rovnakého prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania prostredníctvom rozvoja prístupnej infraštruktúry
  • zabezpečenie rovnakého prístupu k zdravotnej starostlivosti a podpora odolnosti zdravotníckych systémov
  • posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestovného ruchu

4. Lepšia spolupráca prihraničného regiónu 

 • Aktivity
  • posilnenie efektívnej verejnej správy prostredníctvom podpory právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami, najmä s cieľom vyriešiť právne a iné prekážky v pohraničných regiónoch
  • budovanie vzájomnej dôvery, najmä podporovaním činností medzi ľuďmi

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky