Program Interreg Maďarsko – Slovensko (FP– HUSK-2302)

Ako môžem podporu využiť

Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva

Kedy o podporu požiadať

15. 5. 2023 - 15. 8. 2023

Kto môže o podporu žiadať

Orgány verejnej moci, verejnoprávne orgány, súkromné neziskové organizácie, malé a stredné podniky

Výška podpory

Min. 200 000 EUR - neobmedzené

Ciele výzvy

Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu. Cieľom programu je odstrániť administratívne a právne bariéry na maďarsko- slovenských hraniciach, vybudovať vzájomnú dôveru 
medzi občanmi Maďarska a Slovenska a urobiť prihraničnú oblasť ekologickejšou, konkurencieschopnejšou a inkluzívnejšou.

 • Vykonávateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 • Alokácia: 124,5 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 15. 5. 2023
 • Dátum uzavretia výzvy: 15. 8. 2023

Oprávnené oblasti

 • Maďarsko: župa Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pest, Budapest, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg
 • Slovensko: samosprávny kraj Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Banskobystrický, Košický

Výška podpory

 • Min. 200 000 EUR
 • Maximálny rozpočet projektu nie je obmedzený

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Orgány verejnej moci
 • Verejnoprávne orgány
 • Súkromné neziskové organizácie
 • Malé a stredné podniky

Cezhraničný charakter projektu

 • Projekty musia byť realizované v partnerstve založenom aspoň jedným maďarským a jedným slovenským partnerom
 • Projekty musia mať cezhraničný charakter a vytvárať potenciál pre dlhodobú spoluprácu medzi žiadateľmi
 • Cezhraničná spolupráca je možná pri splnení podmienok (napr. spoločná príprava, spoločná realizácia,...)

Oprávnené aktivity

1. Ochrana a zachovanie prírodného kapitál

 • Ochrana životného prostredia - napr.:
  • ochrana a obnova prirodzených mokradí, trávnatých plání a krovín
  • zabezpečenie zalesňovania, znovuzalesnenia, výsadby stromov
  • zachovanie tradičného krajinného rázu spôsobmi šetrnými k prírode
  • podpora agrolesníctva a opatrení, ktoré zabraňujú degradácii pôdy a zachovávajú jej funkcie, ai.
 • Biodiverzita - napr.:
  • podpora zachovania a obnovy pôvodných (krajinných) druhov a biotopov odolných voči zmene 
   klímy
  • podpora pestovania a šľachtenia pôvodných rastlinných a živočíšnych druhov
  • podpora zvyšovania biodiverzity v poľnohospodárskych oblastiach
  • revitalizácia biotopov a predchádzanie ich fragmentácii, ai.
 • Zelená infraštruktúra - napr.:
  • zväčšenie zelených plôch prepájajúcich mestské, prímestské a vidiecke oblasti
  • zlepšovať funkcie ekosystémov a ich služieb a zveľaďovať povrch biologicky aktívnych plôch v 
   mestách
  • zvýšenie odolnosti voči klimatickým zmenám a zavedenie opatrení na zníženie emisií
  • zachytávanie a hospodárenie s dažďovou vodou v sídlach
  • zmierňovanie efektu mestského tepelného ostrova a zlepšenie mikroklímy v sídlach 
   rozširovaním zelených plôch, ktoré prispievajú k nižším teplotám a zníženiu spotreby energie v 
   budovách

2. Spoločné riadenie rizík

 • Riadenie povodňových rizík a vodné hospodárstvo - napr.:
  • Zlepšenie infraštruktúry protipovodňovej ochrany
  • Vývoj systémov včasného varovania a predpovedí
  • Zlepšenie hospodárenia s vodnými zdrojmi v súvislosti s protipovodňovou ochranou
  • Podpora obnovy prirodzených záplavových území riek za účelom zadržiavania vody a 
   zmierňovania následkov povodní
  • Podpora obnovy malých vodných tokov, ai.
 • Riadenie rizík katastrof - napr.:
  • Riešenie extrémnych poveternostných podmienok, ktoré predstavujú vážnu hydrologickú 
   hrozbu (napr. extrémne ničivé búrky, prívalové povodne, krupobitie, sucho s nedostatkom 
   pitnej vody)
  • Monitorovanie a analýza relevantných mikropolutantov a kontaminantov v pitnej vode (napr. 
   pesticídy, liečivá a ich metabolity, priemyselné znečistenie)
  • Zlepšenie infraštruktúry pre zásobovanie vodou pre ľudskú spotrebu
  • Zvýšenie efektívneho manažmentu lesných a vegetačných požiarov spôsobených extrémnymi 
   poveternostnými podmienkami
  • Zvyšovanie informovanosti, pripravenosti a účasti verejnosti

3. Zachovanie miestneho dedičstva

Žiadatelia musia vytvoriť prepojenie medzi hmotným a nehmotným dedičstvom.

 • Zachovanie, obnovenie a oprava miestneho dedičstva
 • Zavádzanie inovatívnych riešení pre výklad a využitie kultúrnych pamiatok
 • Zabezpečenie trvalo udržateľného využívania oblastí miestneho dedičstva na cestovný ruch, 
  kultúru, budovanie komunít alebo iné verejné alebo zmiešané (verejné a súkromné) účely
Všetky projekty musia zapájať miestne komunity do implementácie projektu prostredníctvom 
vzdelávacích aktivít alebo kampaní na zvýšenie povedomia.

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky