Podpora projektov pozemkových úprav súvisiacich s vývojom, modernizáciou alebo prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva (60/PRV/2022)

Ako môžem podporu využiť

pozemkové úpravy

Kedy o podporu požiadať

od 1. 10. 2022 (uzavretie 1. hodnotiaceho kola 30. 11. 2022)

Kto môže o podporu žiadať

obce, mestá

Výška podpory

100% (10 000 - 1,5 mil. EUR)

Cieľ

Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.

 • Vykonávateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra
 • Alokovaná čiastka: 55,5 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenie výzvy: 15. 8. 2022
 • Dátum otvorenia výzvy: 1. 10. 2022
 • Dátum uzavretia výzvy: do vyčerpania prostriedkov
  • 1. hodnotiace kolo: 30. 11. 2022
  • 2. hodnotiace kolo: 28. 2. 2023
  • uzavretie ďalšieho kola každé 3 mesiace

Výška podpory

 • 100% oprávnených výdavkov
 • min. 10 000 EUR
 • max. 1,5 mil. EUR

Kto môže o dotácie žiadať?

 • obce, mestá
 • týka sa celého katastrálneho územia Slovenska okrem Bratislavského kraja

Oprávnené budú tie projekty pozemnkových úprav, ktoré boli najneskôr ku dňu podania žiadosti, zapísané do katastra nehnuteľností.

Oprávnené aktivity

 • Cestné komunikácie slúžiace na sprístupnenie pozemkov a súvisiace stavby – hlavné, vedľajšie a pomocné poľné cesty vrátane súvisiacich stavebných objektov zahŕňajúce pozdĺžne a priečne odvodnenie komunikácie a ďalšie, vrátane prvkov na zachytenie, zdržanie a vsiaknutie zachytených dažďových vôd z ciest.
 • Protierózne opatrenia slúžiace na ochranu pôdy pred veternou eróziou a vodnou eróziou a súvisiace stavby – napr. ochranné zalesňovanie, ochranné zatrávňovanie, vetrolamy, sedimentačný pás, vsakovací pás, zatieňovací lesný pás, zatrávnená údolnica, protierózna priekopa, stupňovitá terasa, terasový stupeň, hrádzková protierózna terasa,  snehový mostík (lavínové zábrany) a ďalšie.
 • Opatrenia na ochranu životného prostredia, ktoré spočívajú hlavne vo vytvorení ekologickej stability a podmienok biodiverzity krajiny – napr. biocentrum, biokoridor, mokraď, remízka, stromoradie, sprievodná zeleň pozdĺž komunikácie, brehový porast vodného toku a ďalšie.
 • Vodohospodárske opatrenia, ktoré zabezpečujú krajinu pred prívalovými vodami a podmáčaním a zabezpečujú zdroj vody na krytie vlahového deficitu – napr. závlahová stavba, ochranná stavba na ochranu územia pred povodňami, vodná nádrž (aj viacúčelová), bočná suchá ochranná nádrž (polder), suchá ochranná nádrž, úprava a revitalizácia vodného toku, protipovodňová hrádza, odvodňovací kanál adaptovaný na zadržiavanie a zdržiavanie dažďových vôd a spodných vôd, a ďalšie.
 • Ďalšie spoločné zariadenia a opatrenia – súvisiace najmä s ochranou povrchových vôd, rekultiváciou poľnohospodárskej pôdy a ďalšie.

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme. Ozvite sa nám.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIE?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky