Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností (67/PRV/2023)

Ako môžem podporu využiť

Prenos znalostí a informačné akcie

Kedy o podporu požiadať

Od 15. 6. 2023 do vyčerpania prostriedkov

Kto môže o podporu žiadať

Poskytovatelia služieb prenosu vedomostí a zručností

Výška podpory

100%, max. 100 000 EUR

Cieľ výzvy

Poskytovanie služieb prenosu vedomostí a zručností pre konečných prijímateľov, ktorými sú aktívni, ako i začínajúci poľnohospodári, obhospodarovatelia lesa, spracovatelia produktov poľnohospodárskej a lesnej prvovýroby v pracovnoprávnom vzťahu a malé a stredné podniky vo vidieckych oblastiach.

 • Vykonávateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra
 • Alokácia: 2 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 29. 5. 2023
 • Dátum otvorenia výzvy: 15. 6. 2023
 • Dátum uzavretia výzvy: do vyčerpania prostriedkov
  • 1. hodnotiace kolo: do 31. 7. 2023
  • 2. hodnotiace kolo: do 30. 9. 2023
  • ďalšie kola po troch mesiacoch vždy posledný pracovný deň

Kto môže o dotácie žiadať?

 • Poskytovatelia služieb prenosu vedomostí a zručností (pôsobiace v oblasti vedy, výskumu a ďalšieho vzdelávania, ktoré majú v predmete svojej činnosti zapísané vzdelávacie aktivity alebo poskytovanie informačných aktivít)

Výška dotácie

 • Až 100% oprávnených výdavkov
 • Max. 100 000 EUR

Oprávnené aktivity

 • Dlhodobejšie alebo opakované prehlbovanie, obnovovanie a šírenie vedomostí, zručností a schopností jednotlivých pracovníkov v pôdohospodárskych podnikoch alebo v malých a stredných podnikoch vo vidieckych oblastiach formou prezenčných vzdelávacích kurzov, seminárov, školení, workshopov, tréningov, koučingu a e-learningu

Oprávnené výdavky

 • Personálne náklady na zabezpečenie, prípravu a realizáciu aktivít
 • Paušálna sadzba vo výške 40% (počíta sa z výšky priamych nákladov na zamestnancov)
  • prenájom školiacich priestorov a potrebnej techniky
  • materiálno-technické náklady
  • náklady na ubytovanie, občerstvenie, cestovné náklady, režijné náklady

Doplňujúce informácie

 • Minimálna dĺžka trvania akcie odborného vzdelávania a/alebo získavania zručností je 32 hodín, pričom jeden školiaci deň môže mať max. 8 hodín
 • Maximálna dĺžka trvania projektu je 12 mesiacov
 • 10 až 20 účastníkov na jedno školenie.
 • Účastník získa po ukončení aktivity „certifikát o absolvovaní odborného vzdelávania“

Príklady oblastí vzdelávania:

 1. Vzdelávanie v oblasti inovácií – zavádzanie nových chovateľských, pestovateľských a spracovateľských postupov a technológií.
 2. Vzdelávanie začínajúcich poľnohospodárov, mladých poľnohospodárov v oblasti legislatívy, výroby, spracovania a predaja produktov.
 3. Vzdelávanie v oblasti efektívneho riadenia podniku – ekonomika, financie, obchod.
 4. Vzdelávanie pôdohospodárov v oblasti spracovania vlastných produktov, marketingu a predaja konečnému spotrebiteľovi.
 5. Vzdelávanie v oblasti využitia obnoviteľných zdrojov energie v poľnohospodárstve, pri spracovaní produktov.
 6. Vzdelávanie v oblasti  znižovania znečistenia jednotlivých zložiek životného prostredia ako je ovzdušie, voda, pôda, klíma, biodiverzita.
 7. Vzdelávanie v oblasti  hospodárenia s vodou na poľnohospodárskej pôde – protierózne a protipovodňové opatrenia.
 8. Vzdelávanie zamerané na zvýšenie záujmu o hospodárenie s dôrazom na kompenzačné platby v územiach NATURA 2000.
 9. Vzdelávanie v oblasti digitalizácie poľnohospodárstva.
 10. Vzdelávanie v oblasti  výroby elektrickej energie a tepla s využitím vedľajších produktov, zvyškov a iných nepotravinových surovín.

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme. Ozvite sa nám.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIE?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky