Patentový voucher

Ako môžem podporu využiť

Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Kedy o podporu požiadať

Bude upresnené

Kto môže o podporu žiadať

Výskumné inštitúcie, vysoké školy, podniky

Výška podpory

Bude upresnené

Ciele výzvy

Podporu ochrany duševného vlastníctva. Bude určený pre MSP, výskumné inštitúcie, vysoké školy alebo fyzické osoby. Oprávnenými nákladmi sú všetky náklady patentového cyklu počnúc podaním patentovej prihlášky až po udržiavacie poplatky, a to vrátane prekladateľských a právnych služieb na ochranu a vymáhanie duševného vlastníctva. Oprávnenými sú náklady na ochranu duševného vlastníctva celosvetovo. Rovnako aj na konania na ochranu úžitkových vzorov, dizajnu, ochranných známok, ale aj dodatkových ochranných osvedčení topografií polovodičových výrobkov. Poskytované budú na neobmedzené množstvo patentových konaní avšak do maximálnej výšky 200 000 eur počas obdobia 3 rokov pre jedného prijímateľa. Vzhľadom na komplexnosť a zdĺhavosť procesov bude snaha o maximálne využitie jednotkových nákladov.

  • Vykonávateľ: Úrad vlády SR
  • Alokácia: 7,3 mil. EUR
  • Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: December 2022

Kto môže o dotácie žiadať?

  • Výskumné inštitúcie, vysoké školy, podniky

Oblasť

Veda, výskum, inovácie 
Cieľom investícií a reforiem v tejto oblasti je zvýšenie kvality realizovaných výskumných a vývojových aktivít a spolupráce verejného a súkromného sektora, ktoré prispejú näjma k rozvoju sektorov s vysokou pridanou hodnotou a k vyššej dlhodobej inovatívnosti a konkurencieschopnosti slovenských podnikov. Cieľom je tiež lákanie a udržanie talentov, čo vytvára predpoklady na rast ekonomiky a tvorbu pracovných miest.

Komponent

Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií
V rámci tohto komponentu budú realizované investície do podpory výskumu, vývoja a inovácií s cieľom posilniť konkurencieschopnosť Slovenska na zahraničných trhoch. 


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky