Modernizácia existujúcich zdrojov elektriny z OZE - bioplynové stanice (01I02-26-V04)

Ako môžem podporu využiť

Modernizácia bioplynovej stanice

Kedy o podporu požiadať

Do 11. 1. 2023

Kto môže o podporu žiadať

Vlastník alebo prevádzkovateľ bioplynové stanice

Výška podpory

60% (45% pre Bratislavský kraj)

Ciele výzvy

Cieľom výzvy je modernizácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu.

 • Vykonávateľ: Ministerstvo hospodárstva SR
 • Alokácia: 10 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 6. 12. 2022
 • Dátum uzavretia výzvy:  11. 1. 2023

Výška podpory

 • 60% celkových oprávnených výdavkov (45% pre Bratislavský kraj)
 • Max. 1 mil. EUR
 • Uplatňuje sa schéma štátnej pomoci

Kto môže žiadať o podporu?

 • Vlastník alebo prevádzkovateľ bioplynové stanice (fyzické alebo právnické osoby)

Oprávnené aktivity

 • Modernizácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu

Oprávnené výdavky

 • Obstaranie nového alebo zhodnotenie existujúceho dlhodobého hmotného majetku (stroje, prístroje a zariadení, nevyhnutné stavebné práce realizované pri modernizácii)
 • Výdavky na technológie, resp. technologické časti (komponenty)- napr. fermentory, transformátory, technológie na výrobu elektriny, zariadenia na hygienizáciu vstupov, plynojemy, plynovody, odlučovače vody, chladiče plynu, dúchadlá, horáky pre núdzové spaľovanie plynu, pretlakové poistky a systémy merania a regulácie
 • Obstaranie softvéru, pričom podiel výdavkov nesmie presiahnuť 10 % COV projektu
 • Medzi neoprávnené výdavky v rámci tejto výzvy patria napr.:
  • výdavky na bežné opravy a údržbu
  • výdavky na daň z pridanej hodnoty

Doplňujúce informácie

 • Oprávnené sú bioplynové stanice, ktoré:

  • za kalendárny rok 2021 vyrobili elektrinu zodpovedajúcu aspoň 2 000 hodín výroby elektriny, alebo
  • v období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 vyrobili elektrinu zodpovedajúcu aspoň 1 000 hodín výroby elektriny
 • Realizáciou projektu nesmie dôjsť k zníženiu inštalovaného výkonu modernizovanej bioplynovej stanice o viac ako 5 %
 • Nebudú podporované zariadenia získavajúce bioplyn z kalov v čistiarňach odpadových vôd a zo skládkových plynov
 • Vecná realizácia projektu musí skončiť najneskôr do 31. marca 2026

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky