Investície do zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE - prečerpávacie vodné elektárne

Ako môžem podporu využiť

Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra

Kedy o podporu požiadať

Bude upresnené

Kto môže o podporu žiadať

Fyzická alebo právnická osoba

Výška podpory

Bude upresnené

Ciele výzvy

Zabezpečenie plného a rovnocenného prístupu pre všetky technológie a poskytovateľov, vrátane obnoviteľných zdrojov na vyrovnávacie trhy. 

Zvýšenie flexibility elektrizačnej sústavy alebo podpora komplexných riešení projektov variabilných OZE, ktoré nevyvolajú potrebu regulačného výkonu s cieľom umožniť vyšší podiel výroby elektriny z OZE. 

Podpora inteligentných metód prevádzky a rozvoja energetickej infraštruktúry (napr. smart asset management). 

Aplikácia inteligentných riešení na rozvoj a integráciu hráčov tzv. novej energetiky do energetického trhu s cieľom dekarbonizácie, decentralizácie a digitalizácie energetiky. 

Zabezpečiť a podporiť modernizáciu existujúcich zdrojov poskytujúcich služby flexibility pre sústavu, obzvlášť prečerpávacích vodných elektrární, s cieľom zvýšiť ich účinnosť ako aj regulačný rozsah.

  • Vykonávateľ: Ministerstvo hospodárstva SR
  • Alokácia: 9,37 mil. EUR
  • Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: Október 2022
  • Predpokladaný dátum uzavretia výzvy: December 2022

Kto môže o dotácie žiadať?

  • Fyzická alebo právnická osoba podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zapísaná v obchodnom registri alebo podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia alebo na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov , t. j. podnik v zmysle článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorá je zároveň prevádzkovateľom existujúceho zariadenia na skladovanie elektriny.

Oblasť

Zelená ekonomika
Cieľom investícií a reforiem v tejto oblasti je dosiahnutie uhlíkovej neutrality v EÚ do roku 2050 a redukciu skleníkových plynov do roku 2030 znížením emisií o 55% v porovnaní s rokom 1990.

Komponent

Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra
V rámci tejto komponenty sa predpokladajú investície do podpory výstavby nových kapacít obnoviteľných zdrojov energií (OZE) a modernizácie existujúcich zariadení vyrábajúcich elektrinu z OZE v celkovom objeme 220 MW inštalovaného výkonu. Súčasťou budú aj investície do elektrizačnej sústavy, ktoré podporia rýchlejšiu, spoľahlivejšiu a nákladovo efektívnejšiu integráciu obnoviteľných zdrojov.


Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky