Investície do modernizácie existujúcich zdrojov elektriny z OZE („repowering“) - bioplynové stanice (01I02-26-V02)

Ako môžem podporu využiť

Modernizácia / transformácia bioplynovej stanice

Kedy o podporu požiadať

do 30. 11. 2022

Kto môže o podporu žiadať

Fyzická alebo právnická osoba

Výška podpory

60% (45% pre Bratislavský kraj)

Ciele vyzvy

Cieľom výzvy je modernizácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu a transformácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu na zariadenia vyrábajúce biometán (biometánové stanice).

 • Vykonávateľ: Ministerstvo hospodárstva SR
 • Alokácia: 20 mil. EUR
 • Dátum vyhlásenia výzvy: 3. 8. 2022
 • Dátum uzavretia výzvy: 31. 10. 2022

Výška podpory

 • 60% celkových oprávnených výdavkov (45% pre Bratislavský kraj)
 • max. 1 mil. EUR v prípade modernizácie
 • max. 1,5 mil. EUR v prípade transformácie
 • uplatňuje sa schéma štátnej pomoci

Doplňujúce informácie

 • nebudú podporované zariadenia získavajúce bioplyn z kalov v čistiarňach odpadových vôd a zo skládkových plynov
 • predmetom projektu môže byť modernizácia alebo transformácia výlučne jednej bioplynovej stanice
 • žiadateľ je oprávnený začať práce na projekte až po podaní žiadosti
 • vecná realizácia projektu musí skončiť najneskôr do 31. marca 2026

Oprávnené aktivity

 • modernizácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu
 • transformácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu na zariadenia vyrábajúce biometán (biometánové stanice)

Oprávnené výdavky

 • obstaranie nového alebo zhodnotenie existujúceho dlhodobého hmotného majetku (stroje, prístroje a zariadení, nevyhnutné stavebné práce realizované pri modernizácii alebo transformácii)
 • výdavky na technológie, resp. technologické časti (komponenty)- napr. fermentory, transformátory, technológie na výrobu elektriny, zariadenia na hygienizáciu vstupov, plynojemy, plynovody, odlučovače vody, chladiče plynu, dúchadlá, horáky pre núdzové spaľovanie plynu, pretlakové poistky a systémy merania a regulácie
 • obstaranie softvéru, pričom podiel výdavkov nesmie presiahnuť 10 % COV projektu
 • v prípade transformácie bude oprávnená len technológia, ktorá slúži na pokrytie vlastnej spotreby elektriny zariadenia na výrobu biometánu, ktoré je výsledkom realizácie projektu a výdavky na technológie čistenia bioplynu na biometán, propanizácie a nádrže na propán, kompresor, kyslíkový generátor
 • medzi neoprávnené výdavky v rámci tejto výzvy patria napr. výdavky na bežné opravy a údržbu, výdavky na vybudovanie prípojky do distribučnej siete

Neviete si rady?

Radi vám s prípravou žiadosti o dotáciu pomôžeme.


ZAUJALA VÁS DOTÁCIA?

Vyplňte formulár nižšie a my vám radi pomôžeme.


Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580

S nami vám neutečú žiadne dôležité novinky