Výstavba fotovoltických elektrární

4 minúty čítanie

Podniky sa môžu od decembra uchádzať o finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja určené na podporu  nových obnoviteľných zdrojov energie.  Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila 22.12.2022 Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP (dotáciu) zameranú na inštaláciu fotovoltických systémov, ktoré im pomôžu znížiť náklady na elektrinu.

Kto sa môže zapojiť?

Fyzické a právnické osoby, ktoré sú zapísané v obchodnom alebo živnostenskom registri nepretržite najmenej 36 mesiacov ku dňu predloženia žiadosti - mikropodniky, malé, stredné, veľké podniky. SIEA však pripomína, že vzhľadom na veľký záujem o fotovoltiku bude v januári nasledovať ďalšia výzva, ktorá však bude zameraná na verejné inštitúcie.

Aké projekty budú podporené?

V rámci výzvy bude možné žiadať prostriedky na investičné projekty zamerané na nové výstavbu zariadení:

  • s inštalovaným výkonom väčším ako 10kWe a menším ako 500 kWe s jedným bodom pripojenia do distribučnej sústavy,
  • bez obmedzenia inštalovaného výkonu v prípade ostrovnej prevádzky zariadenia, teda bez pripojenia zariadenia do distribučnej sústavy.

Predmetom jednej žiadosti môže byť len 1 zariadenie, t.j. skupina / skupiny  fotovoltických panelov, ktoré sú jedným bodom pripojené do distribučnej sústavy, resp. v prípade ostrovnej prevádzky na jednom fyzickom mieste realizácie projektu.

Koľko budete môcť získať?

Táto výzva je určená na rozvoj zelenej energie a modernizáciu energetickej infraštruktúry v menej rozvinutých regiónoch Slovenskej republiky, pričom je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa. Celková výška vyčlenených finančných prostriedkov na výzvu je 10 000 000 EUR a maximálna výška oprávnených výdavkov  je 6 000 000 EUR. Spodná hranica podpory nieje určená. Čo sa týka spolufinancovania, toto samozrejme bude pri podnikoch požadované.

Z EFRR získate financie, v závislosti od veľkosti, nasledovne:

Typ žiadateľa a výška podpory Max. miera podpory Max. výška dotácie
Mikropodnik (0-9 zamestnancov) 80% 6 mil. EUR
Malý podnik (10-49 zamestnancov) 80% 6 mil. EUR
Stredný podnik (50-249 zamestnancov) 70% 6 mil. EUR
Veľký podnik (250 a viac zamestnancov) 60% 6 mil. EUR

Dôležitými špecifikami výzvy sú tieto podmienky:  zároveň musí platiť, že projekty nesmú byť v rozpore so Stratégiou pre redukciu PM10 a ostatnými programami na zlepšenie kvality ovzdušia,  a v prípade veľkých podnikov nesmie kvôli dotácii dôjsť k podstatnému zníženiu pracovných miest v danom území v rámci EÚ.

Ako ďalej?

Táto výzva je tzv. otvorená, uzatvorí sa po vyčerpaní finančných prostriedkov. Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola: 31.01.2023, druhého hodnotiaceho kola: 28.02.2023. Oprávneným miestom realizácie projektu sú všetky regióny SR okrem Bratislavského kraja, pričom rozhodujúce je miesto realizácie, nie sídlo žiadateľa. Podrobnejšie informácie nájdete v našom prehľade grantov - tu je odkaz na výzvu.

S nami Vám neutečú žiadne dôležité novinky