Vyhlásenie výzvy na podporu výroby vodíka elektrolýzou s využitím OZE

3 minúty čítanie

Slovenská inovačná a energetická agentúra 29. marca 2022 zverejnila na svojich stránkach výzvu na výstavbu zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím obnoviteľných zdrojov energie, ktorá bude financovaná z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

K výzve sa vyjadril aj generálny riaditeľ SIEA, pán Peter Blaškovitš: „Avizoval som „vodíkovú jar“, pretože naším cieľom je podporiť inovatívne vodíkové riešenia. Podporené projekty budú zamerané na výrobu vodíka výlučne s využitím elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Takýto vodík bude ďalej využitý v doprave a na energetické účely. Je to šanca významne pomôcť napríklad pri zavádzaní zelených alternatív k tradičným palivám. Ak sa vďaka podporeným projektom rozšíri sieť vodíkových čerpacích staníc, je to cesta, ako eliminovať emisie a zlepšiť ovzdušie, ale aj znížiť závislosť na fosílnych palivách vrátane ruského zemného plynu,“.

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické a právnické osoby, pričom tieto subjekty musia existovať na trhu minimálne 36 mesiacov. Minimálna výška príspevku stanovená nie je, maximálne je možné žiadať až o 6 mil. EUR na jeden podnik a jeden investičný projekt. Miera príspevku je 60% pre všetky oprávnené subjekty.

Celková alokácia vyčlenená na túto výzvu je 15 mil. EUR, o dotáciu možno žiadať až do vyčerpania alokácie. Hodnotenie bude prebiehať v rámci hodnotiacich kôl, prvé sa bude uzatvárať na konci apríla 2022, ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané vždy posledný pracovný deň nasledujúceho mesiaca.

Okrem povinnosti doloženia energetického auditu budú podporené projekty, ktoré na výrobu vodíka použijú výlučne elektrickú energiu získanú zo zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie vybudovaných v rámci projektu a zároveň sa bude vyrobená elektrická energia prioritne využívať na výrobu vodíka. Všetok vyrobený vodík navyše musí byť využitý minimálne na jednu z týchto činností: na výrobu elektrickej energie, vo vykurovaní/chladení alebo v doprave.

Podrobnejšie informácie o Výzve nájdete v našom Prehľade dotácií.

S nami Vám neutečú žiadne dôležité novinky