Predbežný harmonogam výziev - Plán obnovy a odolnosti

7 minút čítanie

Na webových stránkach Plánu obnovy a odolnosti bol 1. 3. 2022 zverejnený predbežný harmonogram výziev a priamych vyzvaní. Úrad vlády Slovenskej republiky sa rozhodol vytvoriť súhrnný harmonogram plánovaných výziev všetkých komponentov tak, aby potenciálny žiadateľ mal k dispozícii kompletný prehľad na jednom mieste. Odtiaľ sa jednoducho môže prekliknúť na stránky vykonávateľa/rezortu, pod ktorý konkrétna výzva spadá.

V zverejnenom harmonograme sa tak teraz nachádzajú výzvy z oblastí Zelená ekonomika, Kvalitné vzdelávanie, Veda, výskum, inovácie, Lepšie zdravie a Efektívna verejná správa a digitalizácia. Nižšie uvádzame výber plánovaných výziev, ktoré by mali byť vyhlásené ešte v prvej polovici tohto roku. U každej výzvy uvádzame predpokladaný dátum vyhlásenia a predpokladaný dátum uzavretia výzvy, jej názov a oprávneného žiadateľa:

 • P - Fyzické a právnické osoby podnikajúce (podnikatelia)
 • VS - Verejná správa, samosprávne celky, obce, mestá, príspevkové organizácie aj. podľa konkrétnej výzvy
 • Š - Materské, základné a stredné školy (podľa konkrétnej výzvy)
 • VŠ - Vysoké školy
 • ZS - poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (podľa konkrétnej výzvy)

 Podrobný zoznam nájdete na stránkach https://www.planobnovy.sk/realizácia/vyzvy/.

Predpokladaný harmonogram výziev podľa oblastí 

ZELENÁ EKONOMIKA 

 • Investície do výstavby nových zdrojov elektriny z OZE  |  4/2022 - 6/2022  |  P
 • Investície do modernizácie existujúcich zdrojov elektriny z OZE - bioplynové stanic  |  6/2022 - 8/2022  |  P
 • Investície do modernizácie existujúcich zdrojov elektriny z OZE - vodné elektrárne  |  6/2022 - 8/2022  |  P
 • Výzva č. 1 na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov  |  6/2022 - do vyčerpania  |  VS
 • Výzva č. 1 na výstavbu cyklistickej infraštruktúry  |  6/2022 - 8/2022  |  VS

KVALITNÉ VZDELÁVANIE

 • Kompenzácie poplatkov za ŠKD pre žiakov zo SZP 2 - opakovanie výzvy  |  6/2022 - do vyčerpania  |  Š
 • Podpora zavedenia pozície "Zdravotnícky pracovník" na vybranej vzorke škôl  |  6/2022 - do vyčerpania  |  Š
 • Výzva na zvyšovanie kapacít MŠ  |  6/2022 - do vyčerpania  |  Š
 • Výzva na debarierizáciu stredných škôl  |  6/2022 - do vyčerpania  |  Š
 • Výzvy na dobudovanie chýbajúcich kapacít ZŠ  |  6/2022 - do vyčerpania  |  Š

 • Výzvy na odstránenie dvojzmennej prevádzky ZŠ  |  6/2022 - do vyčerpania  |  Š

 • Výzva na výstavbu "Centier učenia sa"  |  6/2022 - do vyčerpania  |  Š

 • Podpora nových študijných programov učiteľstva   |  5/2022 - 6/2022  |  VŠ

 • Budovanie nových a modernizácia existujúcich priestorov za účelom spájania vysokých škôl   |  4/2022 - 7/2022  |  VŠ

 • Projektový manažment spájania vysokých škôl   |  4/2022 - 7/2022  |  VŠ

VEDA, VÝSKUM, INOVÁCIE

 • V prvej polovici roku 2022 nie sú naplánované žiadne výzvy.

LEPŠIE ZDRAVIE

 • Podpora vzniku nových ambulancií poskytovateľov všeobecného lekárstva pre dospelých a pre deti  |  6/2022 - do vyčerpania |  ZS

 • Zlepšenie kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti - výstavba nemocníc  |  4/2022 - 5/2022  |  ZS

 • Zlepšenie kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti - rekonštrukcia nemocníc  |  4/2022 - 5/2022  |  ZS

 • zlepšenie kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti - prístrojové vybavenie nemocníc  |  7/2022 - do vyčerpania |  ZS

 • Zlepšenie plánovania radioterapie za podpory umelej inteligencie  |  6/2022 - 8/2022  |  pracoviská poskytujúce rádioterapiu 

 • Vzdelávanie odborníkov v (aj mimo) rezort zdravotníctva  |  6/2022 - do vyčerpania |  odborníci pracujúci v oblasti duševného zdravia

 • Rozšírenie a obnova domácej ošetrovateľskej starostlivosti (DOS)  |  5/2022 - do vyčerpania  |  FO a PO prevádzkujúci agentúry DOS

 • Vytvorenie nových 650 lôžok následnej starostlivosti  |  8/2022 - do vyčerpania  |  ZS

 • Rozšírenie a obnova kamenných hospicov  |  8/2022 - do vyčerpania  |  ZS

 • Rozšírenie a obnova kapacít oddelení paliatívnej starostlivosti  |  8/2022 - do vyčerpania  |  ZS

 • Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov  |  4/2022 - do vyčerpania  |  ZS

 • Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti  |  6/2022 - do vyčerpania  |  poskytovatelia a zriaďovatelia sociálnych služieb

EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA A DIGITALIZÁCIA 

 • Výzva zameraná na zriadenie centier zdieľaných služieb  |  6/2022 - 10/2022  |  VS

 • Výzva na podporu vzdelávania s cieľom zlepšenia poskytovania verejných služieb  |  6/2022 - 10/2022  |  VŠ

S nami Vám neutečú žiadne dôležité novinky