Posilnenie kybernetickej bezpečnosti zdravotníckych zariadení

3 minúty čítanie

Ministerstvo investície, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlásilo na svojich stránkach výzvu „Rozvoj governancie a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v zdravotných zariadeniach“, na ktorú je vyčlenených celkom 5 000 000 EUR.

V rámci výzvy budú podporené dva typy aktivít, a to:

  1. governancia informačnej a kybernetickej bezpečnosti (IB a KyB) a bezpečnostná dokumentácia v súlade so zákonom o kybernetickej bezpečnosti a zákonom o informačných technológiách vo verejnej správe;
  2. riadenie aktív, hrozieb a rizík, tj inventarizácia aktív, klasifikácia a kategorizácia aktív, spolu s vykonaním analýzy rizika a analýzy vplyvu a následným formalizovaným riadením identifikovaných rizík.

Minimálna výška podpory: 101 000 EUR
Maximálna výška podpory: 200 000 EUR
Miera podpory: 96 - 100% podľa typu žiadateľa

Oprávnený žiadateľ: Právnické osoby, ktoré sú zároveň poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti

Medzi oprávnené výdavky budú spadať napríklad výdavky na softvér, oceniteľné práva, dlhodobý hmotný majetok, materiál, mzdové výdavky a ďalšie. Aby boli výdavky oprávnené, musia spadať do jednej z nasledujúcich účtovných skupin:

013 Softvér
014 Oceniteľné práva
022 Samostatné movité veci a súbory movitých vecí
112 Zásoby
511 Opravy a udržiavanie
512 Cestovné náhrady
518 Ostatné služby
521 Mzdové výdavky

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok je možné aktuálne podávať, uzavretie prvého hodnotiaceho kola je 25. apríla 2022.

Doplňujúce informácie: Začiatok realizácie aktivít môže byť kedykoľvek po 01.01.2014, projekt musí byť ukončený do 31. 12. 2023, poskytovateľ však výrazne odporúča ukončiť fyzickú realizáciu aktivít najneskôr 3 mesiace pred týmto termínom, teda do 30. 9. 2023 z dôvodu finančného vysporiadanie projektu.

Odkaz na celú výzvu vrátane príloh je TU.

S nami Vám neutečú žiadne dôležité novinky