OP Slovensko: Úvod

7 minút čítanie
Po dlhých rokovaniach a diskusiách všetci netrpezlivo očakávame spustenie OP Slovensko. Tento program prešiel výraznou reformou, preto sme zvedaví, či splní sľuby ministerstva a či bude čerpanie dotácií o toľko jednoduchšie. Pred vyhlásením prvej výzvy sa spolu s nami pozrite na základné informácie, ciele programu a na plán prerozdelenia finančných prostriedkov.

Základné informácie:

 • vzťahuje sa na roky 2021 - 2027
 • zodpovedným orgánom je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 • nahradí doterajších 6 operačných programov
 • alokovaná čiastka 12,6 mld. EUR

Program Slovensko sa stane hlavným programom, na základe ktorého budeme čerpať 12,6 mld. EUR v novom programovom období. Ide o základný implementačný dokument pre využívanie finančných prostriedkov z fondov EÚ pre oprávnených prijímateľov vo forme nenávratnej formy pomoci (granty), ako aj prostredníctvom návratnej formy pomoci (finančné nástroje), prípadne ich kombináciou. 

Tento program má v úmysle zabezpečiť vo všetkých regiónoch európsku kvalitu života a služby na úrovni 21. storočia. Prostredníctvom tohto operačného programu bude dochádzať k lepšie spravovaným eurofondom, férovej podpore regiónov a investovaní do riešení. Značné množstvo grantových výziev bude zameraných na rozvoj miest a obcí. Právomoci budú v rámci nových pravidiel pri čerpaní fondov z EÚ viac prenesené na regióny. Vznikne tak väčšia zodpovednosť za využívanie finančných prostriedkov z fondov EÚ na strane miestnych, mestských a územných orgánov.

Kto budú hlavní prijímatelia podpory?

Vzhľadom na celoštátny charakter dokumentu a jeho obsah, zainteresovanou verejnosťou sú všetci občania SR a subjekty, združenia a iniciatívy občanov, právnických a fyzických osôb pôsobiacich v SR, ktoré budú mať záujem zapojiť sa do implementácie OP Slovensko. Ide predovšetkým o všetky samosprávne kraje SR, obce, mestá, vládne organizácie, ministerstvá, podnikateľský sektor.

Očakáva sa, že prvé výzvy budú vyhlásené do konca roka 2022!

Ako budú rozdelené finančné prostriedky?

Prioritné oblasti:

 1. Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa - inovatívna a inteligentná transformácia hospodárstva
 2. Ekologickejšia, nízkouhlíková Európa
 3. Prepojenejšia Európa - mobilita a regionálna pripojiteľnosť IKT
 4. Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa - vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv
 5. Európa bližšie k občanom – udržateľný a integrovaný rozvoj mestských, vidieckych a pobrežných oblastí prostredníctvom miestnych iniciatív

 6. Fond na spravodlivú transformáciu (FST) - špecifický cieľ

 7. Dunajská stratégia - špecifický cieľ

Najväčšia časť financií v programovom období pôjdu v súlade s nariadením Európskej komisie na zelené a klimatické ciele, časť z nich priamo podporí aj zvýšenie energetickej bezpečnosti Slovenska. Prioritou v tomto smere budú predovšetkým investície do zatepľovania a znižovania energetickej náročnosti budov (722 mil. EUR), do energetickej efektívnosti podnikov (78 mil. EUR) a využívania obnoviteľných zdrojov energie (398 mil. EUR).

Problémy, ktoré v rámci Slovenska boli dlhodobo zanedbávané budú riešené prostredníctvom nových eurofondov. Značná časť prostriedkov bude vyčlenená na budovanie kanalizácie a vodovodov (668 mil. EUR), keďže obyvatelia vo vyše 400 obcí nemajú bezpečný prístup k pitnej vode. Európske zdroje budú tiež použité na budovanie a opravy ciest I. triedy (241 mil. EUR)ciest II. a III. triedy (169 mil. EUR), ktoré sú v havarijnom stave a v neposlednom rade aj na rekonštrukcie miestnych komunikácií (62 mil. EUR).

Eurofondy vo veľkej časti budú smerovať tiež aj na ochranu prírody a životného prostredia. Na ochranu prírody a biodiverzity sa vyčlenilo 721 miliónov EUR. Pričom sa z týchto zdrojov podporí aj adaptácia na zmenu klímy (78 mil. EUR) a ochrana pred povodňami (90 mil. EUR). Dôležitou súčasťou budú aj investície v mestách a obciach pre zdravší život do udržateľnej mestskej mobility (891 mil. EUR), do ekologickej verejnej dopravy (491 mil. EUR) a cyklodopravy (100 mil. EUR).

Problémy marginalizovaných rómskym komunít budú financované z nových eurofondov vo výške 907 miliónov EUR v rôznych oblastiach a časť financií podporí tiež rozvoj kultúry, ochranu kultúrneho dedičstva, obnovu pamiatok a podporu udržateľného cestovného ruchu (515 mil. EUR).

V operačnom programe Slovensko bolo vyčlenených 410 mil. EUR na technickú pomoc. Pôjde predovšetkým o zabezpečenie kvalitných administratívnych kapacít na všetkých úrovniach riadenia, implementácie, kontroly a auditu, boja proti korupcii a podvodom v rámci fondov EÚ. Dôraz sa bude klásť na budovanie interných administratívnych kapacít zabezpečujúce vysoko odborné špecifické činnosti, ktoré boli v minulosti zabezpečené externe. Externé využitie administratívnych kapacít bude v programovom období 2021 – 2027 využívané iba v rozsahu nevyhnutnom pre plynulú implementáciu (napr. hodnotenie).

V najbližších týždňoch vás prevedieme jednotlivými oblasťami, do ktorých OP Slovensko zasahuje...

S nami Vám neutečú žiadne dôležité novinky