OP Slovensko: Špecifický cieľ (Dunajská stratégia, Technická pomoc)

4 minúty čítanie

Poslednými oblasťami, do ktorých sa bude investovať v rámci Programu Slovensko, sú Dunajská stratégia a Technická pomoc. Pozrime sa na ne bližšie.

Dunajská stratégia

V programu je implementovaná makroregionálna stratégia EÚ pre Dunajský región (EUSDR) ako jediná zo štyroch oficiálnych makro-regionálnych stratégií, ktoré sa v Európe v súčasnosti implementujú.

Tematicky sa EUSDR zameriava na spoločné riešenie problémov v oblasti:

 • Dopravy
 • Energetiky
 • Kultúry a cestovného ruchu
 • Ochrany životného prostredia
 • Vedomostnej spoločnosti
 • Konkurencieschopnosti
 • Rozvoja ľudského potenciálu
 • Podpory inštitucionálnych kapacít
 • Bezpečnosti

Technická pomoc

V operačnom programe Slovensko bolo vyčlenených tiež 410 mil. EUR na technickú pomoc.

Pôjde predovšetkým o zabezpečenie kvalitných administratívnych kapacít na všetkých úrovniach riadenia, implementácie, kontroly a auditu, boja proti korupcii a podvodom v rámci fondov EÚ. Dôraz sa bude klásť na budovanie interných administratívnych kapacít zabezpečujúce vysoko odborné špecifické činnosti, ktoré boli v minulosti zabezpečené externe. Externé využitie administratívnych kapacít bude v programovom období 2021 – 2027 využívané iba v rozsahu nevyhnutnom pre plynulú implementáciu (napr. hodnotenie).

Súvisiace typy aktivít:

 • Zabezpečenie kvalitných administratívnych kapacít na všetkých úrovniach riadenia, implementácie, kontroly a auditu, boja proti korupcii a podvodom v rámci fondov EÚ

 • Zabezpečenie a následný rozvoj centrálneho plánu vzdelávania
 • Viditeľnosť a komunikácia, prostredníctvom adresných informačných a komunikačných kampaní a aktivít
 • Jednotný informačný monitorovací systém, vrátane jednotného platobného a účtovného systému, ako efektívneho nástroja na podporu implementácie
 • Zabezpečenie nevyhnutných odborných poradenských služieb, adekvátneho materiálno-technického, prevádzkového vybavenia, režijných výdavkov a mobility s ohľadom na ich hospodárnosť a ekologický aspekt
 • Podpora partnerstva s občianskou spoločnosťou a socio-ekonomickými partnermi

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) bude koordinovať poskytovanie technickej podpory a aktivity, zamerané na občiansku spoločnosť s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

S nami Vám neutečú žiadne dôležité novinky