Kanalizácie, vodovody a čistiarne odpadových vôd pre obce do 1000 obyvateľov

4 minúty čítanie

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila výzvu dňa 9. mája 2023 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022.

Prioritou je podpora výstavby, rekonštrukcie, modernizácie, dostavby vodovodu, kanalizácie a čistiarne odpadových vôd. Financie určené na túto výzvu je možné použiť aj na zlepšenie vzhľadu obcí v maximálnej výške 20% z oprávnených výdavkov projektu. Predovšetkým ide o výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov, záchytných parkovísk a autobusových zastávok. Ale tiež aj o úpravu a tvorbu verejných priestranstiev, námestí a parkov. Žiadosť môže obsahovať jednu prioritu, alebo aj ich kombináciu, pričom kombináciou sa považuje využitie financií aspoň na dve priority súčasne.
  • Pri kombinácii jednotlivých priorít je maximálna výška oprávnených výdavkov 750 000 EUR pre obec a 1 500 000 EUR pre združenie obcí.
  • Výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve predstavuje 40 miliónov EUR.
  • Miera podpory predstavuje 100 % s možnosťou poskytnutia zálohovej platby do výšky maximálne 50% oprávnených nákladov.

Súčasťou oprávnených výdavkov budú aj náklady na prípravné práce. Ide predovšetkým o výdavky na poplatky architektom, inžinierom a konzultantom súvisiace s vypracovaním projektovej dokumentácie, výdavky za stavebný dozor, výdavky na poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti, výdavky na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti. Spomenuté opatrenia nemôžu presiahnuť viac ako 10% z celkovej investície.

Výdavky na investície sú oprávnené, ak vznikli až po podaní žiadosti na PPA a proces verejného obstarávania začal najskôr od 1. 1. 2022.

Výdavky na prípravné práce sú oprávnené, ak dané výdavky boli vynaložené a uhradené najskôr od 1. 1. 2022 a proces verejného obstarávania daných prác začal najskôr od 1. 1. 2021.

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi:

  • Obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane) 
  • Pri investíciách do kanalizácií a ČOV - obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane) s výnimkou obcí, ktoré sú súčasťou aglomerácie nad 2 000 EO, ako aj aglomerácie pod 2 000 EO, ktorá zasahuje do chránených vodohospodárskych oblastí 
  • Združenia obcí s právnou subjektivitou.

Tieto združenia môžu zahŕňať aj obce nad 1000 obyvateľov, pričom investície môžu byť realizované len v obciach do 1000 obyvateľov (vrátane). Projekt v rámci združenia obcí musí byť realizovaný minimálne v dvoch obciach.

  • Žiadateľ môže v rámci tejto výzvy podať len jednu žiadosť.
  • Oprávneným miesto realizácie projektu je celé Slovensko.
  • Podávanie a prijímanie žiadostí je možné cez zverejnený formulár žiadosti na portáli slovensko.sk od 1. júna 2023 do 31. augusta 2023.
  • Výzvu nájdete aj v našom Prehľadu grantov

S nami Vám neutečú žiadne dôležité novinky