Energia z bioplynových staníc

3 minúty čítanie

Podľa analytikov z Allied Market Research výrazne porastie v najbližších rokoch globálny trh s produkciou bioplynu z odpadov.

Diana Motúzová z portálu OdpadyPortal uvádza „že rast globálneho trhu s bioplynom získaným z odpadu bude poháňaný zvyšovaním environmentálneho povedomia a nárastom obáv z dodávok spojených s používaním fosílnych palív. Ďalšou kľúčovou hnacou silou bude napríklad rýchly rozvoj infraštruktúry a nárast dopytu po energii z komerčného a priemyselného sektora.“

Schválená novela zákona o energetike môže mať však negatívny dopad až na 80 % bioplynových staníc, t. .j. zníženie alebo ukončenie výroby. Vzhľadom k tomu Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) plánuje vyhlásiť v roku 2023 opäť výzvu, ktorá je súčasťou plánu obnovy a má za cieľ zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie a pomôcť Slovensku k zelenej transformácii prostredníctvom podpory širšieho využívania čistých technológií pre udržateľnú a smart energetiku.

Podpora by mala zabezpečiť modernizáciu existujúcich bioplynových staníc so zámerom predĺžiť ich technologickú životnosť a zvýšiť účinnosť, ktoré pre svoju ďalšiu prevádzku potrebujú dodatočné investície na nákladovo udržateľnom princípe z hľadiska dopadov na ceny elektriny.

Na modernizáciu bioplynových staníc by malo byť alokované 26,14 mil. EUR.

Výška podpory nie je zatiaľ známa, avšak z predchádzajúcej výzvy vieme, že bolo možné získať dotáciu na území Bratislavského kraja vo výške 45 % z celkových oprávnených výdavkov a v ostatných krajoch SR bol nárok na podporu vo výške 60 % z celkových oprávnených výdavkov.

Predpokladáme, že záujemcovia o tento typ podpory budú môcť svoje projekty realizovať v rámci celého Slovenska, pričom oprávnenými žiadateľmi budú podobne ako pri výzve z roku 2022 fyzická alebo právnická osoba, taktiež osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia, ktoré sú zároveň prevádzkovateľmi existujúcej bioplynovej stanice na výrobu elektriny.

Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy je marec 2023 a ukončiť by sa mala v máji 2023.

S nami Vám neutečú žiadne dôležité novinky