Dotácie na modernizáciu nemocníc poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť

2 minúty čítanie

V priebehu januára 2022 plánuje MZ SR ako poskytovateľ a sprostredkujúci orgán pre IROP vyhlásiť výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v Prioritnej ose 2 (špecifický ciel 2.1.3 Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti), ktorá bude zameraná na modernizáciu nemocníc poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť. 

Oprávněnými žiadateľmi budú poskytovatelia akútnej ústavnej zdravotnej starostlivosti na celom území SR (mimo Bratislavský kraj) uvedení v zozname optimalizovanej siete zariadení poskytovateľov všeobecnej ústavnej zdravotnej starostlivosti. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu bola stanovená na 15 700 000 €, termín uzavretie výzvy je marec 2022. K dnešnému dátumu neboli zverejnené bližšie informácie týkajúce sa konkrétného termínu vyhlásenia výzvy. 

S nami Vám neutečú žiadne dôležité novinky