Aktualizácia Výzvy č. 52/PRV/2022 - predĺženie výzvy do 30. 6. 2022

2 minúty čítanie

Pôdohospodárska platobná agentúra včera na svojich stránkach žiadateľom oznámila, že došlo k posunutiu termínu na podanie žiadostí o NFP u Výzvy č. 52/PRV/2022 pre opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022. 

Termín bol posunutý do 30. 6. 2022.  Žiadatelia, ktorí sa tak rozhodli svoje projekty nerealizovať z dôvodu časovej tiesne, majú teraz možnosť svoje žiadosti pripraviť (poprípade dopracovať) a podať. 

Čerpanie finančných prostriedkov z výzvy bude možné na investície do výstavby, rekonštrukcie, či modernizácie objektov, taktiež na obstaranie technologického vybavenia vrátane strojov a náradia. Investície taktiež môžu smerovať do zlepšenia odbytu a zníženia záťaže na životné prostredie.

Podrobnejšie informácie o Výzve č. 52/PRV/2022 (oprávnené aktivity, výška podpory apod.) nájdete v našom Prehľade dotácií.

S nami Vám neutečú žiadne dôležité novinky