Aktualizácia Výzvy č. 51/PRV/2021 - predĺženie výzvy do 29. 4. 2022

2 minúty čítanie

Pôdohospodárska platobná agentúra dnes na svojich stránkach žiadateľom oznámila, že došlo k aktualizácii Výzvy č. 51/PRV/2021 pre opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie 4.2 – Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022. 

Hlavným bodom aktualizácie je posunutie termínu pre príjem Žiadostí o NFP do 29. 4. 2022. Žiadatelia, ktorí sa tak rozhodli svoje projekty nerealizovať z dôvodu časovej tiesne, majú teraz možnosť svoje žiadosti pripraviť (poprípade dopracovať) a podať. Aktualizácia sa týka aj zmien v bodovacích kritériách, výberových kritériách a tiež upresnenia v prílohách.

Generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss k tejto veci uviedol: „Predĺžením termínu na predkladanie žiadostí vychádzame v ústrety žiadosti Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Okrem toho sme vyhoveli aj návrhom zo strany samotných žiadateľov. Verím, že z ich strany budú zmeny prijaté pozitívne a aj takto chceme vyslať signál, že ich názory vnímame citlivo a pristupujeme k nim zodpovedne. Ak prispievajú k zlepšeniam, sme pripravení im vyhovieť.“.

Podrobnejšie informácie o Výzve č. 51/PRV/2021, podopatrenie 4.2 (oprávnené aktivity, výška podpory apod.) nájdete v našom Prehľade dotácií.

S nami Vám neutečú žiadne dôležité novinky