Aktualizácia Jednotnej príručky k verejnému obstarávaniu

2 minúty čítanie

Centrálny koordinačný orgán vydal upravený dokument Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 2. Hlavným predmetom úprav, ku ktorým v aktualizácii došlo, je predovšetkým zosúladenie sazobníka finančných oprav za nedostatky vo verejnom obstarávaní. Zmena je účinná od 17. 6. 2022, nový dokument nájdete TU.

Jednotná príručka k procesu a kontrole verejného obstarávania je metodický dokument zaväzný pre každého nového aj stávajúceho žiadateľa o NFP v rámci projektov spolufinancovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov. 

Príručka a jej aktualizácie sú zverejňované okrem iného na jednotlivých webových stránkach riadiacich a sprostredkujúcich orgánov. Príjemca podpory je pri vyhlasovaní zákaziek, predkladaní dokumentácie ku kontrole a ďalších vyplývajúcich úkonoch povinný postupovať vždy v súlade s aktuálnou verziou príručky. Preto je nevyhnutné, aby príjemca pravidelne sledoval aktuality na webových stránkach poskytovateľa, prípadne na stránkach www.partnerskadohoda.gov.sk, kde sa okrem iného môže dozvedieť ďalšie aktuality a informácie, ktoré by mohli byť relevantné z hľadiska realizácie jeho projektu a dodržiavania zmluvy o poskytnutie finančného príspevku.

!

Pokiaľ sa v oblasti verejného obstarávania strácate, alebo nemáte čas neustále strážiť aktualizácie a zoznamovať sa s novými podmienkami, môžete sa s verejným obstarávaním zveriť do rúk našich odborníkov, ktorí všetko podstatné postrážia za Vás.

S nami Vám neutečú žiadne dôležité novinky