Ako funguje proces čerpania grantov?

Ako funguje proces čerpania grantov?

Ako funguje proces čerpania grantov?

GRANTY > Ako funguje proces čerpania grantov?

1.

Výber vhodného programu podpory

Prvým krokom je dobre si premyslieť svoj zámer, ktorý chcete realizovať a potom vybrať najvhodnejší program financovania, ktorý vyhovuje, svojimi podmienkami, zámeru.
Neviete, aký program financovania zvoliť, aby najlepšie vyhovoval vášmu zámeru? Určite vám pomôže prehľad programov podpory.

1.

Výber vhodného programu podpory

Prvým krokom je dobre si premyslieť svoj zámer, ktorý chcete realizovať a potom vybrať najvhodnejší program financovania, ktorý vyhovuje, svojimi podmienkami, zámeru.
Neviete, aký program financovania zvoliť, aby najlepšie vyhovoval vášmu zámeru? Určite vám pomôže prehľad programov podpory.

1.

Výber vhodného programu podpory

Prvým krokom je dobre si premyslieť svoj zámer, ktorý chcete realizovať a potom vybrať najvhodnejší program financovania, ktorý vyhovuje, svojimi podmienkami, zámeru.

Neviete, aký program financovania zvoliť, aby najlepšie vyhovoval vášmu zámeru?

Určite vám pomôže prehľad programov podpory.

Pokiaľ už máte vybratý program podpory, je potrebné o podporu požiadať. Žiadosti o podporu sa predkladajú v rámci tzv. výziev - časovo vymedzené obdobie, v ktorom je v rámci daného programu podpory možné žiadať o príspevok.

POZOR na dodržanie všetkých podmienok programu podpory a doloženie povinných príloh k žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

2.

Príprava a odovzdanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Pokiaľ už máte vybratý program podpory, je potrebné o podporu požiadať. Žiadosti o podporu sa predkladajú v rámci tzv. výziev - časovo vymedzené obdobie, v ktorom je v rámci daného programu podpory možné žiadať o príspevok.

POZOR na dodržanie všetkých podmienok programu podpory a doloženie povinných príloh k žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

2.

Príprava a odovzdanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok

2.

Príprava a odovzdanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Pokiaľ už máte vybratý program podpory, je potrebné o podporu požiadať. Žiadosti o podporu sa predkladajú v rámci tzv. výziev - časovo vymedzené obdobie, v ktorom je v rámci daného programu podpory možné žiadať o príspevok.

POZOR na dodržanie všetkých podmienok programu podpory a doloženie povinných príloh k žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

3. 

Hodnotenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Hodnotenie podanej žiadosti prebieha po jeho podaní sprostredkovateľskému orgánu,  najčastejšie v 3 kolách:

1. kolo - administratívne overenie
Overenie splnenia podmienok doručenia žiadosti a administratívne overenie podmienok poskytnutia príspevku.
2. kolo - odborné hodnotenie
Kvalitatívne overenie žiadosti na základe splnenia hodnotiacich kritérií.
3. kolo - výber žiadosti o NFP
Výber žiadostí na základe výberových kritérií a následný podpis Rozhodnutia o schválení/neschválení žiadosti.

3. 

Hodnotenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Hodnotenie podanej žiadosti prebieha po jeho podaní sprostredkovateľskému orgánu,  najčastejšie v 3 kolách:

1. kolo - administratívne overenie
Overenie splnenia podmienok doručenia žiadosti a administratívne overenie podmienok poskytnutia príspevku.
2. kolo - odborné hodnotenie
Kvalitatívne overenie žiadosti na základe splnenia hodnotiacich kritérií.
3. kolo - výber žiadosti o NFP
Výber žiadostí na základe výberových kritérií a následný podpis Rozhodnutia o schválení/neschválení žiadosti.

3.

Hodnotenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Hodnotenie podanej žiadosti prebieha po jeho podaní sprostredkovateľskému orgánu,  najčastejšie v 3 kolách:

1. kolo - administratívne overenie
Overenie splnenia podmienok doručenia žiadosti a administratívne overenie podmienok poskytnutia príspevku.
2. kolo - odborné hodnotenie
Kvalitatívne overenie žiadosti na základe splnenia hodnotiacich kritérií.
3. kolo - výber žiadosti o NFP
Výber žiadostí na základe výberových kritérií a následný podpis Rozhodnutia o schválení/neschválení žiadosti.

V prípade, že projekt úspešne prejde hodnotením a v rámci schválenej indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je naň dostatok finančných prostriedkov, dochádza k uzatvoreniu právného aktu poskytnutia podpory.

Na základe tohoto právneho aktu vzniká žiadateľovi nárok na poskytnutie nenávratného finančného príspevku (grantu) za predpokladu, že splní podmienky pre jej vyplatenie. Žiadateľ sa v okamihu podpisu zmluvy stáva príjemcom podpory.

Medzi najčastejšie formy právneho aktu patrí Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

4.

Právný akt poskytnutia podpory

V prípade, že projekt úspešne prejde hodnotením a v rámci schválenej indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je naň dostatok finančných prostriedkov, dochádza k uzatvoreniu právného aktu poskytnutia podpory.

Na základe tohoto právneho aktu vzniká žiadateľovi nárok na poskytnutie nenávratného finančného príspevku (grantu) za predpokladu, že splní podmienky pre jej vyplatenie. Žiadateľ sa v okamihu podpisu zmluvy stáva príjemcom podpory.

Medzi najčastejšie formy právneho aktu patrí Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

4.

Právný akt poskytnutia podpory

4.

Právný akt poskytnutia podpory

V prípade, že projekt úspešne prejde hodnotením a v rámci schválenej indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je naň dostatok finančných prostriedkov, dochádza k uzatvoreniu právného aktu poskytnutia podpory.

Na základe tohoto právneho aktu vzniká žiadateľovi nárok na poskytnutie nenávratného finančného príspevku (grantu) za predpokladu, že splní podmienky pre jej vyplatenie. Žiadateľ sa v okamihu podpisu zmluvy stáva príjemcom podpory.

Medzi najčastejšie formy právneho aktu patrí Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

5.

Implementácia projektu

Podpísaním právneho aktu spravidla začína bežať tzv. obdobie implementácie projektu. V priebehu tohtoto obdobia je príjemca podpory zaviazaný projekt zrealizovať podľa časového, obsahového a finančného plánu uvedeného v žiadosti o podporu.

POZOR - pri  realizácii musí príjemca dodržať podmienky, ktoré mu program podpory stanovuje - medzi najdôležitejšie patrí napr. plnenie povinných merateľných ukazovateľov, správny postup pri výbere dodávateľov či dodržanie harmonogramu. 

5.

Implementácia projektu

Podpísaním právneho aktu spravidla začína bežať tzv. obdobie implementácie projektu. V priebehu tohtoto obdobia je príjemca podpory zaviazaný projekt zrealizovať podľa časového, obsahového a finančného plánu uvedeného v žiadosti o podporu.

POZOR - pri  realizácii musí príjemca dodržať podmienky, ktoré mu program podpory stanovuje - medzi najdôležitejšie patrí napr. plnenie povinných merateľných ukazovateľov, správny postup pri výbere dodávateľov či dodržanie harmonogramu. 

5.

Implementácia projektu

Podpísaním právneho aktu spravidla začína bežať tzv. obdobie implementácie projektu. V priebehu tohtoto obdobia je príjemca podpory zaviazaný projekt zrealizovať podľa časového, obsahového a finančného plánu uvedeného v žiadosti o podporu.

POZOR - pri  realizácii musí príjemca dodržať podmienky, ktoré mu program podpory stanovuje - medzi najdôležitejšie patrí napr. plnenie povinných merateľných ukazovateľov, správny postup pri výbere dodávateľov či dodržanie harmonogramu. 

V rámci implementácie projektu dochádza tiež k finančnému vysporiadaniu podpory. Tento krok prebieha prostredníctvom troch systémov financovania:

1. Systém predfinancovania
Podpora je poskytovaná na základe nezaplatených účtovných dokladov predložených príjemcom podpory. Podpora je poskytnutá pomerne za prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie.

2. Systém refundácie
Je najčastejším spôsobom financovania projektov. Príjemcovi podpory sú finančné prostriedky pripísané na účet až po ich úhrade dodávateľovi a následnom zúčtovaní v Žiadosti o refundáciu.

3. Systém zálohových platieb
Príjemcovi podpory poskytne Riadiaci orgán finančné prostriedky v max. výške 40 % z celkovej podpory dopredu, na jeho príslušný účet, a následne dochádza k úhradám výdavkov na strane príjemcu.

6.

Finančné riadenie projektov

V rámci implementácie projektu dochádza tiež k finančnému vysporiadaniu podpory. Tento krok prebieha prostredníctvom troch systémov financovania:

1. Systém predfinancovania
Podpora je poskytovaná na základe nezaplatených účtovných dokladov predložených príjemcom podpory. Podpora je poskytnutá pomerne za prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie.

2. Systém refundácie
Je najčastejším spôsobom financovania projektov. Príjemcovi podpory sú finančné prostriedky pripísané na účet až po ich úhrade dodávateľovi a následnom zúčtovaní v Žiadosti o refundáciu.

3. Systém zálohových platieb
Príjemcovi podpory poskytne Riadiaci orgán finančné prostriedky v max. výške 40 % z celkovej podpory dopredu, na jeho príslušný účet, a následne dochádza k úhradám výdavkov na strane príjemcu.

6.

Finančné riadenie projektov

6.

Finančné riadenie projektov

V rámci implementácie projektu dochádza tiež k finančnému vysporiadaniu podpory. Tento krok prebieha prostredníctvom troch systémov financovania:

1. Systém predfinancovania
Podpora je poskytovaná na základe nezaplatených účtovných dokladov predložených príjemcom podpory. Podpora je poskytnutá pomerne za prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie.

2. Systém refundácie
Je najčastejším spôsobom financovania projektov. Príjemcovi podpory sú finančné prostriedky pripísané na účet až po ich úhrade dodávateľovi a následnom zúčtovaní v Žiadosti o refundáciu.

3. Systém zálohových platieb
Príjemcovi podpory poskytne Riadiaci orgán finančné prostriedky v max. výške 40 % z celkovej podpory dopredu, na jeho príslušný účet, a následne dochádza k úhradám výdavkov na strane príjemcu.

7.

Udržateľnosť projektu

Po ukončení implementácie začína bežať obdobie tzv. udržateľnosti. Trvá 5 rokov (3 roky u MSP).

Počas tejto doby je príjemca podpory povinný zachovávať a udržovať výstupy projektu a naďalej naplňovať monitorovacie ukazovatele.

POZOR - v období udržateľnosti nesmie dôjsť k predaju či prevodu, ani zničeniu výstupov projektu.

Vedeli ste, že v období udržateľnosti projektu Vám, v prípade nedodržania podmienok, hrozí krátenie podpory, či dokonca jej vrátenie?

7.

Udržateľnosť projektu

Po ukončení implementácie začína bežať obdobie tzv. udržateľnosti. Trvá 5 rokov (3 roky u MSP).

Počas tejto doby je príjemca podpory povinný zachovávať a udržovať výstupy projektu a naďalej naplňovať monitorovacie ukazovatele.

POZOR - v období udržateľnosti nesmie dôjsť k predaju či prevodu, ani zničeniu výstupov projektu.

Vedeli ste, že v období udržateľnosti projektu Vám, v prípade nedodržania podmienok, hrozí krátenie podpory, či dokonca jej vrátenie?

7.

Udržateľnosť projektu

Po ukončení implementácie začína bežať obdobie tzv. udržateľnosti. Trvá 5 rokov (3 roky u MSP).

Počas tejto doby je príjemca podpory povinný zachovávať a udržovať výstupy projektu a naďalej naplňovať monitorovacie ukazovatele.

POZOR - v období udržateľnosti nesmie dôjsť k predaju či prevodu, ani zničeniu výstupov projektu.

Vedeli ste, že v období udržateľnosti projektu Vám, v prípade nedodržania podmienok, hrozí krátenie podpory, či dokonca jej vrátenie?

ZAUJÍMÁ VÁS VIAC O GRANTOCH?

Napíšte nám svoju otázku a naši projektoví manažéri vám poradia.

Napíšte nám alebo volajte na číslo +421 951 585 580